Vlada Federacije BiH izdvojila 14 miliona i 65 hiljada KM za subvencioniranje zapošljavanja i samozapošljavanja u Tuzlanskom kantonu

Tuzla 03.02.2016.
By: Amela Zahirović

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 39. sjednici, koja je održana u Sarajevu 02.02.2016. godine, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o ukupnom iznosu od 50.000.000 KM, a sredstva će biti realizovana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupan iznos raspodjeljuje se po kantonima, u zavisnosti od broja nezaposlenih osoba i učešća u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH. Po tom kriteriju Tuzlanskom kantonu pripalo je 14.065.000 KM, dok Unsko-sanskom 6.115.000 KM, Posavskom 580.000 KM, Zeničko-dobojskom 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskom 550.000 KM, Srednjebosanskom 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskom 4.355.000 KM, Zapadnohercegovačkom 1.445.000 KM, Sarajevskom 7.965.000 KM i Kantonu deset 1.180.000 KM.

Vlada Federacije BiH je, u decembru 2015. godine, donijela Uredbu o poticanju zapošljavanja koja uređuje uslove za korištenje i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, te dugoročno nezaposlenih osoba. Uredba je dio Reformske agende za BiH za period 2015 – 2018 u okviru tržišta rada.

Prema Uredbi subvencija je oblik financijske pomoći iz Proračuna FBiH koja se daje poslodavcu u privatnom sektoru, a koji nije iz oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću, na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa, plaće i poreza na dohodak novozaposlenih ili osoba koje se same zapošljavaju.

Riječ je o doprinosima za penzijsko-invalidsko, za zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Poslodavac koji zaposli nezaposlenu osobu, neovisno o stepenu stručne spreme na razdoblje od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obveznih doprinosa na najnižu neto plaću u Federaciji i iznosu za sufinanciranje neto plaće u visini od 100 posto najniže plaće s pripadajućim obavezama u Federaciji, s uračunatim porezom na dohodak. Ukoliko novom zaposleniku isplaćuje plaću u iznosu većem od najniže u FBiH, poslodavac je dužan obračunavati i uplaćivati razliku iznosa doprinosa u odnosu na subvencionirani iznos. Osoba koja se sama zapošljava, neovisno o stepenu stručne spreme, na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu neto plaću u FBiH i iznosu za sufinanciranje neto plaće u visini od 100 posto najniže neto plaće u FBiH, sa uračunatim porezom na dohodak. Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća u rudnicima ugljena, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata, iznos za sufinanciranje obaveznih doprinosa refundira se u zakonom propisanom iznosu. U slučaju raskida ugovora o radu sa sufinansiranom osobom, tokom razdoblja za koji se osigurava subvencija, poslodavac je dužan u roku od tri dana o tome obavijestiti Federalni zavod ili kantonalnu službu za zapošljavanje. U tom slučaju može, u roku od 15 dana, zaključiti ugovor o radu na preostali period ugovorne obaveze s drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom koja ispunjava uslove. Poslodavac koji koristi sredstva poticaja propisana Uredbom, ne može za istu osobu koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po toj osnovi ostvariti druga prava.

Poslodavac koji bude koristio subvenciju može zaposliti nezaposlenu osobu starosne dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala ili u nivou stručne spreme. Takve osobe moraju biti u evidenciji službe za zapošljavanje registrovane duže od trideset dana i bez obzira na period da nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog radnog staža ostvarenog po toj osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja. Osobe koje se same zapošljavaju podrazumijeva se da su starosne dobi od 18 ili više godina, a koje nadležna služba za zapošljavanje vodi kao nezaposlene neprekidno duže od 30 dana i koje koriste subvenciju kako bi radili sami za sebe.

Radni odnos zaposlenika koji se zapošljavaju uz subvencioniranje traje koliko i razdoblje za koji je osigurana subvencija i još najmanje isti period nakon isteka tog roka.

Sredstva za subvencioniranje zapošljavanja i samozapošljavanja osigurana su u Proračunu FBiH za 2016. godinu na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će realizovana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje. Postupak za dodjelu subvencije pokreće se na osnovu Javnog poziva koji će u toku februara 2016. godine biti objavljen na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području FBiH.