Obavezno zdravstveno osiguranje imaju nezaposlena lica koja se prijavljuju Službi za zapošljavanje ako su:

 • se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ili prema propisima donesenim na osnovu    ovog zakona;
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon služenja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su  otpuštena sa te vojne službe;
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog  liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana;
 • na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira služba za zapošljavanje;
 • se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od  dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu;
 • se prijavila u roku od 90 dana nakon služenja vojnog roka odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti  radi koje su otpuštena s te vojne službe, ako su na služenje vojnog roka stupila u roku od 60 dana od dana završenog  školovanja u odgovarajućoj ustanovi;
 • djeca koja su navršila 15 godina života, a nisu završila osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja  nisu zaposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navršenih 15 godina života, odnosno od dana završetka školske  godine prijave Službi za zapošljavanje;
 • lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula  redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja  ako su se prijavila Službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu  zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
 • Supružnik je zdravstveno osiguran kao: 1. supružnik umrlog osiguranika, koji nakon smrti supružnika nije stakao pravo na porodičnu penziju jer nije navršio određene godine života, ako je u vrijeme smrti supružnika bio stariji od 40 godina (žena) odnosno 55 godina (muškarac). Supružnik mla|i od 40, odnosno 55 godina, ukoliko propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju nije drugačije regulirano, produžava korištenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dok je prijavljen zavodu za zapošljavanje, ako se istom prijavi u roku od 90 dana nakon smrti supružnika.
 • Razvedeni supružnik mlađi od 45 godina (žena) odnosno 60 godina (muškarac), kojem su sudskom odlukom povjerena djeca na čuvanje i odgajanje, dok je prijavljen zavodu za zapošljavanje, ako se istom prijavi u roku od 90 dana nakon razvoda braka i dok djeca imaju pravo na izdržavanje.
 • Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju / Službene novine Federacije BiH broj70. Od 05.11.2008/. regulisano je da : Djeca koja su navršila 15 godina života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života a nisu završila osnovno školovanje ili po završetku školovanja nisu se zaposlili imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako su se prijavili zavodu za zapošljavanje /primjena  ove izmjene Zakona je od 01.01.2009/.