Djelatnost Službe za zapošljavanje, saglasno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i drugim propisima, opredijeljena je ciljevima koji treba da se realizuju u oblasti:

– ostvarivanja prava na rad,
– stvaranja uslova za radno angažovanje radno sposobnog stanovništva,
– zadovoljavanja potreba za radom organizacija i poslodavaca, novog zapošljavanja zaposlenika za čijim je radom   prestala potreba,
– ostvarivanja prava po osnovu privremene nezaposlenosti i njihove socijalne, materijalne i pravne zaštite,
– utvrđivanja prava osobama za slučaj nezaposlenosti,
– donošenje i provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih osoba i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima,
– sakupljanje podataka o nezaposlenim osobama i dostavljanje istih Federalnom zavodu za zapošljavanje i nadležnom kantonalnom organu,
– izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva po odobrenju Federalnog zavoda za zapošljavanje i
– druge poslove utvrđene Zakonom.

Analitičko – planska funkcija Službe za zapošljavanje prati, sagledava i analizira pojave i kretanja od bitnog uticaja na nezaposlenost i zapošljavanje, u oblasti ekonomskog, tehnološkog i obrazovnog razvoja i uticaja tržišta rada i ljudskog faktora na ta kretanja. U provođenju ove funkcije Služba za zapošljavanje:

– Prati i analizira kretanja u zapošljavanju, zaposlenosti i nezaposlenosti;
– Prati i proučava izvore radne snage, migracije i njihov uticaj na zapošljavanje;
– Prati i analizira društveni i ekonomski razvoj, mjere ekonomske politike i njihov uticaj na zapošljavanje;
– Prati i analizira razvoj obrazovnog sistema, promjene u zanimanjima i njihov uticaj na usklađenost ponude i potražnje za radnom snagom;
– Izrađuje planove i programe zapošljavanja;
– Izrađuje i učestvuje u izradi studija, projekata i elaborata iz oblasti zaposlenosti i zapošljavanja za potrebe Službe za zapošljavanje, odgovarajućih organa i organizacija u Kantonu i drugih zainteresovanih subjekata.

Služba za zapošljavanje u okviru posredničke funkcije, u skladu sa Zakonom, svojim aktivnostima, mjerama, metodama i postupcima obezbjeđuje:
– zadovoljavanje potreba organizacija i poslodavaca za radnom snagom,
– stalnu stručnu pomoć nezaposlenim osobama u pronalaženju odgovarajućeg zaposlenja i zaposlenicima za čijm je radom prestala potreba,
– zaposlenim osobama radi promjene zaposlenja, kao i stručnu pomoć poslodavaca u planiranju i obezbjeđivanju kadrova putem:

a) Mjesnog i međumjesnog posredovanja;
b) Međukantonalnog posredovanja;
c) Posredovanja u inostranstvu;
d) Posredovanja u zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva;
e) Posredovanja u radnom angažovanju na privremenim i povremenim poslovima.

Stručno osposobljavanje, prekvalifikacija ili dokvalifikacija obuhvata aktivnosti u sticanju i dopunjavanju znanja i sposobnosti zaposlenika i nezaposlenih osoba, kao i promjeni zanimanja zaposlenika, čime se omogućuje zapošljavanje nezaposlenih osoba, odnosno zaposlenika za čijim je radom prestala potreba. U provođenju ove funkcije Služba za zapošljavanje:

– Učestvuje u izradi programa stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili dokvalifikacije i njihovom sufinansiranju;
– Obrađuje, ocjenjuje i odlučuje o sufinansiranju programa stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili dokvalifikacije nezaposlenih osoba iz dodatnih sredstava;
– Preorijentacije i novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom dajući im prednost pri zapošljavanju radi pravilnog iskorištavanja preostalih radnih sposobnosti;
– Obrađuje i daje mišljenje i prijedloge na programe prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenika za čijim je radom prestala potreba, koji se finansiraju i sredstava planiranih za te namjene;
– Pruža stručnu pomoć nezaposlenim osobama o mogućnostima zapošljavanja, izboru poslova, učestvuju u izboru osoba u postupku uključivanja na stručnu obuku, kao i profesionalnoj selekciji kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa, na zahtjev organizacije i poslodavaca.

Stvaranje uslova za zapošljavanje nezaposlenih osoba i zaposlenika za čijim je radom prestala potreba podrazumijeva:

– Saradnju sa organizacijama, poslodavcima i organima društveno – političkih zajednica na izradi i realizaciji programa kojim se obezbjeđuje zapošljavanje;
– Odobravanje sredstava organizaciji, odnosno poslodavcu, za realizaciju programa kojim se obezbjeđuje novo zapošljavanje pri čemu prednost imaju programi kojim će se zaposliti veći broj novih zaposlenika;
– Odobravanje sredstava nezaposlenim osobama ako time trajno rješavaju pitanje svog zapošljavanja, saglasno Zakonu i općem aktu Službe za zapošljavanje;
– Stvaranje uslova za zapošljavanje stručnih zaposlenika suficitarnih zanimanja;
– Stvaranje uslova za stručno osposobljavanje pripravnika – volontera radi sticanja radnog iskustva za samostalno obavljanje poslova;
– Odobravanje sredstava za uplatu PIO u skladu sa Zakonom.

Služba za zapošljavanje obezbjeđuje stalnu i blagovremenu pravno – materijalnu zaštitu nezaposlenih osoba kroz ostvarivanje prava na novčanu naknadu i novčanu pomoć, zdravstvenu zaštitu, penzijsko invalidsko osiguranje, kao i druga prava iz privremene nezaposlenosti, u skladu sa Zakonom i drugim propisima i materijalnim mogućnostima.
U skladu sa zakonskim i drugim propisima Služba uspostavlja sistem evidencija:

– O osobama koja traže zaposlenje;
– O potrebama za zaposlenicima;
– O prestancima radnog odnosa;
– O zaposlenicima za čijim je radom prestala potreba;
– O građanima Kantona zaposlenima u inostranstvu koji se obrate Službi za posredovanje u zapošljavanju;
– O stranim državljanima i licima bez državljanstva zaposlenim u Kantonu;
– O drugim podacima neophodnim za ostvarivanje pojedinih funkcija Službe za zapošljavanje i politike zapošljavanja uopće.

Na osnovama jedinstvenog informacionog sistema Služba obezbjeđuje uslove za efikasan rad na prikupljanju, obradi i distribuciji svih relevantnih pokazatelja, informacija i analiza neophodnih za realizaciju funkcija kojima se doprinosi uspješnom ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti zapošljavanja, u Službi za zapošljavanje, kao i drugih zainteresovanih subjekata.