Služba za zapošljavanje obezbjeđuje sredstva za novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u slučaju kada osoba ostane bez zaposlenja, a da svjesno nije doprinijela prestanku radnog odnosa.

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.

Zahtjev za novčanu naknadu osoba podnosi u općinskom birou u mjestu prebivališta i to u roku od 30 dana od momenta prestanka radnog odnosa, odnosno dana odjavljivanja obrta ili djelatnosti.

Uz zahtjev prilaže zaključenu radnu knjižicu, odjavu iz porezne uprave Obrazac JS 3100 i Rješenje o prestanku radnog odnosa sa jasno istaknutim razlogom prestanka, a za dopunu dokumentacije informisat će se kod stručnog saradnika u birou.

Služba za zapošljavanje nakon što evidentira osobu i primi zahtjev za novčanu naknadu odlučit će rješenjem, a na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i materijalnoj sigurnosti nezaposlenih, da li podnosilac zahtjeva ima pravo na naknadu.

Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.

Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi:

3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 godina;
6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina;
9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina;
12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina;
15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina;
18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina i
24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina.

Nezaposlenoj osobi koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu, kod ponovnog sticanja ovog prava u vrijeme provedeno na radu uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu.

Nezaposlenoj osobi kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zaposlenjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja je ponovo ostala nezaposlena, osim iz razloga utvrđenih u članu 36. Zakona, nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za preostalo vrijeme, ako je to za nju povoljnije.

Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu, radi samostalnog ili sa drugom osobom obrazovanja privrednog društva, radnje ili drugog oblika obavljanja samostalne djelatnosti.

Nezaposlena osoba kojoj je naknada isplaćena ne može se prijaviti službi za zapošljavanje prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.

Nezaposlena osoba nema pravo na novčanu naknadu:

• kad je svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa;
• kad se utvrdi da je dobrovoljno napustila posao bez opravdanog razloga.

Opravdan razlog za dobrovoljno prekidanje radnog odnosa postoji u slučaju kada, s obzirom na sve okolnosti, nezaposlena osoba nema druge prihvatljive mogućnosti nego da prekine radni odnos. To se naročito, ali ne isključivo, odnosi na:

• seksualno ili drukčije zlostavljanje;
• diskriminaciju u smislu člana 5. Zakona o radu;
• uvjeta rada koji ugrožavaju zdravlje ili sigurnost;
• postupanje poslodavca suprotno zakonu;
• pritisak koji poslodavac vrši na zaposlenika zbog članstva u sindikatu ili drugoj organizaciji zaposlenika.

Isplata novčane naknade nezaposlenoj osobi prekida se:

• za vrijeme odsluženja odnosno dosluženja vojnog roka,
• u toku izdržavanja kazne zatvora duže od šest mjeseci.

Isplata novčane naknade nezaposlenoj osobi nastavlja se za ostatak perioda do kojeg je priznato pravo na ovu naknadu, pod uvjetom da se prijavi službi za zapošljavanje u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do prekida.

Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti dužna je u roku od 15 dana od dana nastanka ove okolnosti prijaviti nadležnoj službi za zapošljavanje svaku okolnost koja utiče na promjenu ili prestanak prava.

Nezaposlena osoba koja je ostvarila primanje na koje nije imala pravo dužna je vratiti primljene iznose odnosno nadoknaditi nastale izdatke ako je to pravo ostvarila:

• na osnovu netačne izjave ili podataka za koje je znala ili morala znati da su netačni;
• na neki drugi nezakoniti način ili u opsegu većem od onoga koji joj pripada;
• zbog toga što nije prijavila nastale promjene odnosno okolnosti koje utiču na prestanak prava ili opseg njegovog korištenja.

Potrebna dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za novčanu naknadu:

1. Odluka/Rješenje o prestanku radnog odnosa (kopija);
2. Odjava iz Porezne uprave/Obrazac JS 3100 (kopija);
3. Potvrda o uplaćenim doprinosima;
Potvrdu možete preuzeti ovdje: POTVRDA.
4. Ugovor o tekućem računu (kopija).

U DOKUMENTU ISPOD NALAZI SE KOMPLETNA INSTRUKCIJA O OSTVARIVANJU PRAVA:

Instrukcija za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Izmjene i dopune Instrukcije za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti