JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona svojom organizaciono-administrativnom strukturom osposobljena je da brzo i efikasno obavlja poslove u cilju potpunog zadovoljavanja potreba nezaposlenih lica, poslodavaca, kao i drugih subjekata i institucija.

Naše opredjeljenje je ispunjavanje zakonskih, pravnih i interno postavljanih zahtjeva, procedura i ciljeva, u skladu sa međunarodnim standardima.

Takva pozicija se kontinuirano unapređuje i dugoročno stvara slika JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kao institucije koja radi i djeluje u interesu i na dobrobit korisnika svojih usluga.

Svjesni  svoje uloge u društvu, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona  jeste i uvijek će biti otvorena za komunikaciju prema svim inicijativama korisnika svojih usluga.

Stalno poboljšanje kvaliteta u radu i provođenje politike kvaliteta je obaveza svih  zaposlenika!