Odluka o pokretanju postupka – hotelske usluge 2019
Odluka o pokretanju postupka – usluge stručnog obrazovanja 2019
Odluka o pokretanju postupka – ugostiteljske usluge 2019
Odluka o pokretanju postupka tehničke zaštite 2019
Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama 2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke fizičke zaštite 2019
Odluka o pokretanju postupka – advokatskih usluga u imovinsko pravnim odnosima 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge tehničke zaštite ljudi i imovine 2019,
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičke zaštite ljudi i imovine 2019
Odluka o izboru- nabavka kancelrijskog materijala 2019
Odluka o izboru – nabavka advokatskih usluga 2019 Imovinsko pravni odnosi
Rješenje o poništenju za usluge fizičke zaštite ljudi i imovine 2019
Odluka o pokretanju postupka – notarske usluge 2019
Odluka o poništenju, rekonstrukcija I i II sprata SLužbe
Odluka o izboru-osiguranje zaposlenih 2019 lot 2
Odluka o izboru-osiguranje imovine 2019 LOT 1
Odluka o izboru-osiguranje automobila 2019 LOT 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičke zaštite ljudi i imovine 2019 urž 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluge održavanja čistoće 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka radova na rekonstrukciji SZZTK
Odluka o poništenju postupka JN održavanje čistoće prostorija 2019
Odluka o poništenju postupka JN održavanje čistoće prostorija 2019 II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka opreme za prijenos podataka i glasa 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka računara i računarske opreme 2019

Odluka o izboru održavanje čistoće prostorija 2019
Odluka o poništenju postupka JN održavanje poslovnog softvera za licence DMS-a

Odluka o poništenju postupka JN nadogradnje DMS-a
Odluka o izboru čišćenje održavanje čistoće prostorija- ponovljeni postupak

Odluka o izboru- nabavka stalnih sredstava u obliku prava 2019

Odluka o izboru- nabavka kancelrijskog materijala-TONERA 2019

Odluka o poništenju postupka JN usluge servisiranja računarske i mrež.kom-opreme 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2019 održavanje pols.sof za NN
Odluka o poništenju ponovljeni postupak servisiranje računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2019 nadogradnja DMS-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2019 ODRŽAVANJE DMS-a

Odluka o pokretanju postupka – ugostiteljske usluge 2019 II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servisiranje računara 2019 II