VI Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica-Liste kandidata

Objavljene su liste raspoređenih kandidata i poslodavaca, zatim liste neraspoređenih kandidata i lista poslodavaca kojima nisu raspoređeni kandidati u okviru VI Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonetrskog staža boraca i članova njihovih porodica.
Liste možete pogledati u fajlovima koji slijede:

Lista neraspoređenih kandidata

Lista poslodavaca kojima nisu raspoređeni kandidati

Lista raspoređenih kandidata i poslodavaca