Radnik na postrojenju – 1 izvršilac

JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o. Kalesija raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju:

Radnik na postrojenju/ Služba za tretman i pripremu vode za piće – 1 izvršilac/ određ. vrijeme 6 mjeseci

1.OPĆI USLOVI ZA SVE POZICIJE KOJE KANDIDTATI MORAJU ISPUNJAVATI

Svi kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 1. Da je državljanin BiH
 2. Da je stariji od 18 godina
 3. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje (Uvjerenje dostavlja samo kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos)

2. POSEBNI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI I OPIS POSLOVA

POZICIJA BR.1.- RADNIK U ODRŽAVANJU

1.1. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • da ima srednju stručnu spremu  III / IV stepen opšti ili tehnički smjer
 • najmanje 6 (šest) mjeseci radnog isustva
 • probni rad nije predviđen

1.2. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • Vođenje i kontrola procesa pripreme vode u smjeni prema zadatim tehnološkim pokazateljima,
 • kontrola ostatnog hlora u vodi,
 • evidentiranje radnih i tehnoloških pokazatelja,
 • vodi brigu i o doziranju hemikalija,
 • uzimanje uzoraka za labaratorijske analize u smjeni,
 • higijensko održavanje postrojenja,
 • obezbjeđenje objekta i drugi pomoćni poslovi.
 • Radi i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca.
 • Za opisane poslove i radne zadatke odgovoran je rukovodiocu postrojenja.

2. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

 • Pismenu prijavu na oglas, svojeručno potpisanu, sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, broj telefona, e-mail adresu, tačnu adresu prebivališta i kraću biografiju
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili CIPS-ova lična karta
 • Potvrdu o prebivalištu CIPS /PBA3 obrazac
 • Diplomu srednje stručne spreme 
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine TK”, broj: 5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 9/14 i 6/15), da bi ostvarili pravo po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika (uvjerenje o pripadnosti i ovjerenu izjavu o nepostojanju ograničenja prava-član 7. Pravilnika), kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, fotokopija koju kandidat dostavlja potrebno je da ovjera iste nije starija od 6 mjeseci računajući od dana objave oglasa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa, Komisija za izbor (u daljem tekstu:Komisija) obavit će usmenu provjeru znanja (usmeni ispit) kandidata.

O mjestu i vremenu provjere znanja(usmeni ispit), kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, biti će blagovremeno obavješteni.

Svi kandidati će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima raspisanog Javnog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni oglas  se objavljuje u dnevnom listu ”Oslobođenje”, na web stranici preduzeća i dostavlja JU Služba za zapošljavanje TKa. Isti ostaje otvoren 8 dana od dana poslednje objave.

Prijavni obrazac se može preuzeti lično u poslovnim prostorijama preduzeća na adresi ulica Industrijska zona bb Kalesija ili na web stranici preduzeća: vik-kalesija.ba

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu JP”Vodovod i kanalizacija Kalesija”d.o.o. Kalesija, Ul. Industrijska zona bb 75260 Kalesija, sa naznakom ”Prijava na javni oglas broj: 15-2-502/19.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzimati u razmatranje.