Odgajatelj/učitelj djece predškolske dobi – 8 izvršilaca

JU za predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Odgajatelj/učitelj djece predškolske dobi – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do godinu dana  – 8 izvršilaca

Uslovi konkursa koje kandidati moraju ispunjavati:

Opšti uslovi utvrdjeni Zakonom koje kandidati moraju ispunjavati:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predvidjenih za radno mjesto na koje konkuriše;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:

 •  kandidati moraju da imaju VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, završen filozofski fakultet odsjek predškolski odgoj  i položen stručni ispit nakon sticanja adekvatne stručne spreme ili u odsustvu odgajatelja   lica sa završenim filozofskim fakultetom ili drugi nastavnički fakultet, odsjek za razrednu nastavu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju i stečenim stručnim zvanjem profesor razredne nastave ili bachelor razredne nastave ili drugim stručnim zvanjem na odsjeku za razrednu nastavu i položenim stručnim ispitom, uz predhodno završenu modularnu obuku Pedagoškog zavoda u trajanju od najmanje 40 sati.

Opis poslova za radno mjesto   odgajatelja je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje ‘’Naše dijete’’ Tuzla   i obuhvata:

 • redovno planiranje,organizovanje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih, duševnih i društvenih vještina djeteta;
 • provodi realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti usmjerenih na dijete prema Cjelovitim razvojnim programima za predškolski odgoj i obrazovanje,
 • realizuje program odgojno obrazovnog rada u skladu sa uzrastom i karakteristikama odgojne grupe djece sa kojom radi,
 •  osiguravanje uslova za njegu,odgoj, obrazovanje i zaštitu djece;
 • redovno vođenje propisane pedagoške dokumentacije;
 • dostavlja pregled boravka djece  koordinatoru odjeljenja posljednjeg dana u mjesecu,
 • planira broj obiteljskih sastanaka uz pomoć koordinatora odjeljenja i realizuje planirane sastanke, te po potrebi saziva posebne sastanke,
 • redovno  učestvuje u radu stručnih organa,
 • redovno učestvuje u realizaciji programa stručnog usavršavanja,
 • redovno prisustvuje svim sastancima osoblja kao i Ustanove koji su u vezi sa općim obrazovanjem i sudjelovanjem roditelja,
 • radi na izradi didaktičkih sredstava i inoviranju rada i brine se o estetskom izgledu sobe, materijala i opreme.
 • i dr. srodne poslove.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjenu i potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto (koja se može preuzeti na Web stranici Ustanove),
 • Kraću biografiju;
 • diploma o stručnoj spremi;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti obrazovanja nakon sticanja tražene stručne spreme;
 • Potvrda o radnom iskustvu od poslodavca (koja je neophodna samo u slučaju dokazivanja radnog iskustva prilikom ostvarivanja dodatnih bodova shodno Pravilnikom o prijemu u radni odnos)
 • ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava BiH.

Lica koja ostvaruju prioritet u zapošljavanju u smislu odredbi člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji – prečišćen tekst (”Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 i 5/14), dužna su priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu /uvjerenje o nezaposlenosti od nadležne službe ( ne starije od mjesec dana od dana objave konkursa);
 • dokaz kojim potvrđuju pripadnost jednoj od kategorija  boračke populacije, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ od 24.06.2014. godine

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 ( osam ) dana nakon prijema na radno mjesto i to:

 • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca ),
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca)
 • urednu sanitarnu knjižicu (popunjenu sanitarnu knjižicu sa izvršenim sanitarnim pregledom)

Napomena: neće se prihvatiti kao dokaz o radnom iskustvu/stažu potvrda od PIA/MIA  budući da se na istoj ne vidi na kojim poslovima ste radili i koje poslove obavljali.

Konkursna procedura se sastoji od pismenog i usmenog dijela, koji podrazumijeva poznavanje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju TK i podzakonskih akata koji regulišu oblast predškolskog odgoja i obrazovanja.

O vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita, kandidati će biti obaviješteni  pismeno putem obavijesti ili putem e-maila, najmanje pet dana prije održavanja pismenog dijela ispita.

Bodovanje kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o procedurama i bodovanju kandidata prilikom prijema u radni odnos  koji je dostupan na WEB stranici Ustanove.

Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ‘’NAŠE DIJETE’’ TUZLA

ULICA KREČANSKA BR.3, 75000 TUZLA

sa naznakom „Prijava na javni konkurs za radno mjesto – odgajatelj – ne otvaraj“

Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.