OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA                                                                 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                

TUZLANSKI KANTON

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK
TUZLA

Broj:  02-30-1-367/20-3

Tuzla,  01.06.2020. godine

Na osnovu člana 14. Zakona o osnivanju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla („Službene novine TK“, broj: 11/01 i 08/14) i člana 21. Statuta JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla broj: 01/1-1-45/2-17-1 od 26.09.2017. godine,  broj: 01/1-1-45/2-17-1/19 od 19.08.2019. godine i broj: 01-02-541/P-5/19-4 od 21.01.2020. godine direktorica JU Služba za zapošljavanje TK donosi:

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU JAVNOG  OGLASA

JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

Poništava se Javni oglas za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla broj: 02-30-1-367/20-1 od 22.05.2020.godine objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web.stranici JU Služba za zapošljavanje TK www.szztk.ba dana 26.05.2020. godine,  raspisan na osnovu  Odluke o pokretanju postupka zasnivanja radnog odnosa sa novim radnicima broj:02-30-1-367/20 od 22.05.2020. godine.

Javni  oglas se poništava u cjelosti.

                                               DIREKTORICA

                                                                         Edina Isaković, prof. informatike