JZU Dom zdravlja Živinice: Oglas za prijem radnika na više radnih pozicija – više izvršilaca

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 4/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 02-4850/19 od 19.07.2019. godine, JZU Dom zdravlja Živinice, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas se raspisuje za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, bez probnog rada, za radna mjesta:
1. Doktor medicine………………………………………………………………….2 izvršioca,
2. Viši radiološki tehničar………………………………………………………….1 izvršilac,
3. Medicinska sestra/tehničar……………………………………………………4 izvršioca,
4. Stomatološka sestra…………………………………………………………..…….…1 izvršilac,
5. Administrativni asistent…………………………………………………………1 izvršilac,
6. Čistačica…………………………………………………………………..…………..….…4 izvršioca,

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1.

Identifikuje faktore koji mogu ugroziti zdravlje, vrši preglede kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, vrši procjenu takvih stanja pomoću medicinskih dijagnostičkih instrumenata, postupaka i sredstava; utvrđuje potrebu i upućuje na dijagnostička i funkcionalna ispitivanja, vrši liječenje i rehabilitaciju, radi na sprečavanju bolesti, zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju sa ciljem jačanja zdravlja stanovništva, propisuje lijekove i medicinska sredstva, izdaje liječnička uvjerenja, svjedodžbe, potvrde i mišljenja, obavlja i druge poslove u okviru svog zvanja i struke.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 2.

Vrši prijem pacijenata, priprema pacijenta za snimanje na rendgenu i mamografu, rukuje rentgen aparatom i vodi računa o pravilnom održavanju, vrši rutinska rentgen snimanja, snima pluća po uputi doktora, snima zube po uputnici doktora stomatologije, razvija sve vrste rtg filmova, priprema pacijenta za snimanje na rendgenu i mamografu.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 3.

Vrši prijem i provjeru zdravstvenih legitimacija i identiteta pacijenta, evidentira potrebne podatke u medicinsku dokumentaciju, vrši trijažu pacijenata, priprema pacijenta za pregled, priprema materijal, instrumente i sredstva za obavljanje pregleda, asistira pri pregledu, postupa prema utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje zdravstvenih postupaka, primjenjuje, provodi i evidentira od doktora medicine ordinirane lokalne, peroralne i parenteralne terapije, vrši previjanje rana, inhaliranje, ispiranje uha i druge poslove iz domena medicinskog tehničara, vrši sterilizaciju instrumenata, materijala i drugih sredstava za rad, stara se o ispravnost aparata sa kojima se radi, kao i o čistoći ordinacije i radnog prostora i druge poslove u okviru svog zvanja i struke

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 4.

Priprеmа, čisti i stеrilizira stоmаtоlоške instrumеnte, оprеmu i mаtеriјаle kојi sе kоriste tоkоm prеglеdа i trеtmаnа liječenja pаciјеnаtа, priprema ordinaciju za rad i brine o higijeni ordinacije, vrši prijem i priprеmа pаciјеnаtа zа prеglеd ili trеtmаn uključuјući оbјаšnjаvаnjе prоcеdurа i prаvilnо pоziciоnirаnjе, pоmaže stоmаtоlogu tоkоm stоmаtоlоških prоcеdurа, vodi i čuva protokole, kartoteku i drugu stomatološku dokumentaciju u skladu sa propisima, obavlja i druge poslove u okviru svog zvanja i struke

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 5.

Vrši administrativne i tehničke poslove, koristi rаzličite kоmpјutеrske sоftwеrske pаkеtа i spreadsheet prоgrаmе, vrši odlaganje spisa/vođenje dokumentacije, fotokopiranje, prijem/otpremu pošte i faks poruka, priprеmа izvještaje i kоrеspоndеnciје rutinskе prirоdе, obavlja daktilografske poslove, prikuplja podatake i informacije, prema potrebi vodi zapisnike sa sastanaka, vrši tehničku obradu dokumenata, izrađuje ili asistira u izradi, obradi i analizi izvještaja, učestvuje po potrebi u vođenju protokola i obavlja ostale pomoćne i druge poslove.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 6.

Obavlja poslove čišćenja (zidovi, prozori, stropovi i radne površine) u prostorijama u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost i drugim radnim prostorijama, zatim hodnicima, čekaonicama te u sanitarnim čvorovima i laboratorijima, uređuje krug ispred objekata doma zdravlja, pomažu pri utovaru i istovaru materijala i dopremi na službe, obavlja i druge slične poslove.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove:

– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.
Kandidati moraju ispunjavati posebne uslove:

– za radno mjesto pod tačkom 1. – završen medicinski fakultet, doktor medicine, VII st. VSS ili visoko obrazovanje sa 360 ECTS bodova, položen stručni ispit, važeća licenca izdata od nadležne komore,
– za radno mjesto pod tačkom 2. – VŠS VI stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja, smjer radiološka tehnologija, položen stručni ispit, važeća licenca izdata od nadležne komore,
– za radno mjesto pod tačkom 3. – SSS IV stepen, zdravstvenog smjera medicinska sestra, položen stručni ispit, važeća licenca izdata od nadležne komore,
– za radno mjesto pod tačkom 4. – SSS IV stepen, zdravstvenog smjera, stomatološka sestra, položen stručni ispit, važeća licenca izdata od nadležne komore,
– za radno mjesto pod tačkom 5. – SSS IV stepen obrazovanja društvenog smjera, poznavanje rada na računaru,
– za radno mjesto pod tačkom 6. – osnovna škola.

Ispunjenost općih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.

Kandidati su obavezni uredno popuniti PRIJAVNI OBRAZAC (može se pronaći na web stranici JZU Dom zdravlja Živinice www.dz-zivinice.ba ili preuzeti u prostorijama JZU Dom zdravlja Živinice) te uz isti dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– svi kandidati su dužni dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), PBA-3 obrazac,
– kandidati za radno mjesto pod tačkom 1. – dužni su dostaviti diplomu o završenom medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licencu za samostalan rad,
– kandidati za radno mjesto pod tačkom 2. – dužni su dostaviti diplomu o završenoj VŠS ili prvi ciklus visokog obrazovanja radiološkog smjera, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licencu za samostalan rad,
– kandidati za radno mjesto pod tačkom 3. – diploma o završenoj školi zdravstvenog smjera – medicinska sestra, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licencu za samostalan rad,
– kandidati za radno mjesto pod tačkom 4. – diploma o završenoj školi zdravstvenog smjera – stomatološka sestra, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licencu za samostalan rad,
– kandidati za radno mjesto pod tačkom 5. – diplomu o završenoj školi društvenog smjera, potvrda, certifikat ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
– kandidati za radno mjesto pod tačkom 6. – diplomu o završenoj osnovnoj školi.

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz PRIJAVNI OBRAZAC trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (potvrda, uvjerenje i sl.) kojim to dokazuju, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Popunjen prijavni obrazac, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti, putem pošte ili lično, na adresu: JZU Dom zdravlja Živinice,
Ul. Alije Izetbegovića br. 17,
75270 Živinice, sa naznakom “Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Ne otvaraj“

Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove objave u dnevnom listu „Dnevni avaz“ (20.7.2019. godine).

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos na radna mjesta pod tačkama 1, 2, 3, 4 i 5. provešće se održavanjem pismenog i usmenog ispita sa svakim od kandidata a za poziciju pod tačkom 6. održavanjem usmenog ispita. Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavijestiti kandidate, čije su prijave uredne, potpune i blagovremene, o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita odnosno za poziciju pod tačkom 6. usmenog ispita, o čemu će kandidati biti obavješteni i putem web stranice JZU Dom zdravlja Živinice www.dz-zivinice.ba, rubrika „Oglasi i obavještenja“.

Izabrani kandidati će biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje odgovara uslovima radnog mjesta za koje su izabrani.

JZU Dom zdravlja Živinice nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.