JZU Dom zdravlja Živinice: Oglas za prijem doktora medicine – 6 izvršilaca

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 4/19), člana 2. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 02-4820/19 od 17.07.2019. godine, a u vezi sa Programom zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu broj: 13/1-34-8432/19 od 18.04.2019. godine i akta Ministarstva zdravstva Tuzlasnkog kantona broj 13/I-37-009703-19 od 30.05.2019. godine, JZU Dom zdravlja Živinice, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

U okviru Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona koji realiziraju Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, JZU Dom zdravlja Živinice vrši prijem u radni odnos, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, bez probnog rada, na radno mjesto:

– Doktor medicine…………………………………………………………………………….6 izvršilaca.

Kratak opis poslova: Identifikuje faktore koji mogu ugroziti zdravlje; vrši preglede kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, vrši procjenu takvih stanja pomoću medicinskih dijagnostičkih instrumenata, postupaka i sredstava; utvrđuje potrebu i upućuje na dijagnostička i funkcionalna ispitivanja; vrši liječenje i rehabilitaciju; radi na sprečavanju bolesti, zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju sa ciljem jačanja zdravlja stanovništva; propisuje lijekove i medicinska sredstva; izdaje liječnička uvjerenja, svjedodžbe, potvrde i mišljenja; obavlja i druge poslove u okviru svog zvanja i struke.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove:

– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.
Kandidati moraju ispunjavati posebne uslove:
– završen medicinski fakultet, doktor medicine, VII st. VSS ili visoko obrazovanje sa 360 ECTS bodova,
– položen stručni ispit,
– važeća licenca izdata od nadležne komore.

Kandidati moraju ispunjavati poseban uslov utvrđen tačkom 2. alineja 2. Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona broj: 13/1-34-8432/19 od 18.04.2019. godine, odnosno moraju biti nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Ispunjenost općih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.

Kandidati su obavezni uredno popuniti PRIJAVNI OBRAZAC (može se pronaći na web stranici JZU Dom zdravlja Živinice www.dz-zivinice.ba ili preuzeti u prostorijama JZU Dom zdravlja Živinice) te uz isti dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– PBA-3 obrazac,
– diplomu o završenom medicinskom fakultetu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– licencu za samostalan rad,
– uvjerenje da su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz PRIJAVNI OBRAZAC trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (potvrda, uvjerenje i sl.) kojim to dokazuju, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Popunjen prijavni obrazac, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti, putem pošte ili lično, na adresu: JZU Dom zdravlja Živinice,
Ul. Alije Izetbegovića br. 17,
75270 Živinice, sa naznakom “Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Ne otvaraj“

Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove objave u dnevnom listu „Oslobođenje“ (20.7.2019. godine).

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos provešće se održavanjem pismenog i usmenog ispita sa svakim od kandidata. Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavijestiti kandidate, čije su prijave uredne, potpune i blagovremene, o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita. O provođenju pismenog ispita kandidati će biti obavješteni i putem web stranice JZU Dom zdravlja Živinice www.dz-zivinice.ba, rubrika „Oglasi i obavještenja“.
Izabrani kandidati će biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje odgovara uslovima radnog mjesta za koje su izabrani.
JZU Dom zdravlja Živinice nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.