JZU DOM ZDRAVLJA Živinice: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/19, 4/20 i 11/20), člana 5. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja Živinice i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 02-7361/20 od 09.12.2020. godine, JZU Dom zdravlja Živinice, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas se raspisuje za prijem u radni odnos na nedoređeno vrijeme za radna mjesta:

  1. Doktor stomatologije……………………………..1 izvršilac,
  2. Čistačica……………………………………………….4 izvršioca.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1.

Obavlja poslove stomatološke djelatnosti kao što su pregledi lica sa oboljenjem ili povredom zuba ili usne šupljine; dijagnosticira bоlеsti, pоvrеde, nеprаvilnоsti i dеfоrmitеte zubа i srоdnih strukturа u usnој duplji i vilici; koristi dijagnostičke mеtоdа kао štо su rеntgеni, histоriје bоlеsti itd.; interpretira nalaze, utvrđuje dijagnozu i način liječenja; dаjе аnеstеtike tоkоm liječenja i propisujе lijekove zа ublаžаvаnjе bоlа poslije liječenja;  propisuje i ordinira medikamentoznu terapiju; vrši stomatološke intervencije i to: konzervativne, plombiranje, prekrivanje pulpe, vitalna i mortalna amputacija pulpe, jedno i više korijenih zuba, liječenje gangrene simplex jednokorijenih zuba i liječenje lakših formi gingivita i stomatitisa hirurške intervencije, ekstrakcije zuba, incizije apcesa, hemostaza (mehaničkim i hemijskim sredstvima); daje nalog za obavljanje specijalističkih konsultativnih pregleda; vrši i učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera; еducira pаciјеnаtа i pоrоdicu о zubnој higiјеni; obavlja i druge poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanjem.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 2.

Obavlja poslove čišćenja u objektima Doma zdravlja (zidovi, prozori, stropovi i radne površine) u prostorijama u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost i drugim radnim prostorijama, zatim hodnicima, čekaonicama te u sanitarnim čvorovima i laboratorijima; uređuje krug ispred objekta Doma zdravlja i ambulanti; pomažu pri utovaru i istovaru materijala i dopremi na službe; po potrebi obavlja poslove unošenja ogreva i loženja; obavlja i druge slične poslove.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.

Kandidati moraju ispunjavati posebne uslove:

  • za  radno mjesto pod tačkom 1. – VSS ili visoko obrazovanje završen stomatološki fakultet (doktor stomatologije); položen stručni ispit; važeća licenca izdata od nadležne komore.
  • za  radno mjesto pod tačkom 2.  – osnovna škola.

Ispunjenost općih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.

Kandidati su obavezni uredno popuniti PRIJAVNI OBRAZAC (može se pronaći na web stranici JZU Dom zdravlja Živinice www.dz-zivinice.ba ili preuzeti u prostorijama JZU Dom zdravlja Živinice) te  uz isti dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • svi kandidati su dužni dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), CIPS-Obavijest (PBA-3 obrazac),
  • kandidati za radno mjesto pod tačkom 1. – dužni su dostaviti diplomu o završenom stomatološkom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu,  licencu za samostalan rad,
  • kandidati za radno mjesto pod tačkom 2.  – diplomu o završenoj osnovnoj školi.

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz PRIJAVNI OBRAZAC trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (potvrda, uvjerenje i sl.) kojim to dokazuju, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Popunjen PRIJAVNI OBRAZAC, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti, putem pošte ili lično, na adresu: JZU Dom zdravlja Živinice, Ul. Alije Izetbegovića br. 17, 75270 Živinice, sa naznakom “Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Ne otvaraj“. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove objave u dnevnom listu „Dnevni avaz“. Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. JZU Dom zdravlja Živinice nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos za radno mjesto pod tačkom 1. provešće se održavanjem pismenog i usmenog ispita sa svakim od kandidata a za poziciju pod tačkom 2. održavanjem usmenog ispita. Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će obavijestiti kandidate, čije su prijave uredne, potpune i blagovremene, o mjestu i vremenu održavanja pismenog odnosno usmenog ispita, o čemu će kandidati biti obavješteni i putem web stranice JZU Dom zdravlja Živinice www.dz-zivinice.ba, rubrika „Oglasi i obavještenja“.  

Izabrani kandidati će biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje odgovara uslovima radnog mjesta za koje su izabrani.

Broj: 02-7362/20

Živinice, 09.12.2020. godine