Zavod za javno zdravstvo TK:Doktor medicine – 1 izvršilac

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za sljedeće radno mjesto:

Doktor medicine – 1 izvršilac

Opis poslova radnog mjesta iz tačke I ovog oglasa:
Poslovi na promociji zdravlja, prevenciji bolesti na kantonu, na obilježavanju svjetskog kalendara zdravlja, na sačinjavanju analize zdravstvenog stanja stanovništva, na analizi apsentizma, propisivačke prakse, određenog zdravstvenog problema, na istraživanjima i projektima za istraživanje faktora rizika za područje kantona i općina, na organizovanju zdravstvene zaštite, izradi publikacija, unapređenju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga kao i drugi poslovi iz domena stručne spreme po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora

Kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:
1. Opšti uslovi
da su državljani Bosne i Hercegovine
da su stariji od 18 godina
da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
2. Posebni uslovi:
završen medicinski fakultet VSS VII stepen odnosno I ciklus inegrisanog studija medicine sa ostvarenih 360 ECTS studijskih bodova, doktor medicine
položen stručni ispi

odobrenje za rad u struci (licenca)
poznavanje rada na računaru

Za prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zjztk.ba uz sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– Uvjerenje o državljanstvu
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Potvrdu o prebivalištu CIPS /PBA3 obrazac
– Diplomu o završenom fakultetu
– Dodatak diplomi odnosno prosjek ocjena tokom studiranja
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Važeću licencu
– Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru
– Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji za zapošljavanje i o provedenom vremenu na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja tražene stručne spreme
– Uvjerenje o radnom iskustvu u struci (ukoliko ima)
– Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran prije prijema u radni odnos.
Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa (potvrda, uvjerenje i sl.) da pripadaju jednoj od kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, imaju prioritet u zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidata koji, po prethodno obavljenom bodovanju, ima isti broj bodova.
Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit će provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina na osnovu pismenog testiranja i obavljenog usmenog intervjua.
O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zavoda www.zjztk.ba, a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa potrebno je dostaviti na adresu:
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda broj 6., 75000 Tuzla, uz naznaku „Prijava na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Doktor medicine“.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom.
Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik javnog oglasa te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.