Vodovod i kanalizacija Živinice: ISPRAVKA Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 257. a u vezi sa članom 303. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 57. Statuta JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice, broj: SD-19/18 od 22.06.2018. godine, STATUT o izmjeni Statuta  JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice broj: 01-43- 11 /20 od 06.02.2020. godine i Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 03-440-7    /20 od 15.06.2020. godine, Nadzorni odbor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice, raspisuje:

ISPRAVKA

Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice

I

Vrši se ispravka Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice koji je objavljen u avaz-roto press d.o.o. 18.06.2020.godine, i objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj: 41 od 24.06.2020. godine, i ispravlja se u dijelu teksta oglasa koji se odnosi „Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama“, na način da treba da stoji:

(1) Javni konkurs će se objaviti u dnevnim novinama „avaz-roto press d.o.o. i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana računajući od dana posljednjeg objavljivanja.

II

U preostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

Obrazloženje: Nadzorni odbor JP “Vodovod I kanalizacija” d.o.o Živinice ispravlja tekst oglasa nakon uočene greške, a u vezi krajnjeg roka za prijave kandidata, što se ovim putem ispravlja i krajnji rok prijave je 15 dana računajući od dana posljednjeg objavljivanja “ISPRAVKA Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice.”

Ispravka javnog oglasa objavljena je 2.7.2020. godine.