Treći Forum službi zapošljavanja: Smanjenje stope nezaposlenosti zavisi od poboljšanja kvaliteta obrazovnog sistema

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske 28. marta 2017. godine održala je treći Forum službi zapošljavanja o temi aktivne mjere zapošljavanja.

Cilj Foruma bio je predstaviti dosadašnju praksu realizacije aktivnih mjera zapošljavanja u zemlji i regionu, te ponuditi prijedloge za njihovo unapređenje za naredni period.

Učesnici Foruma bili su predstavnici službi/zavoda za zapošljavanje iz zemlje i regiona, poslodavci i predstavnici vladinog i nevladinog sektora. Neki od zaključaka koji su doneseni prilikom višesatne diskusiju su:

– Povezati aktivne mjere zapošljavanja sa savjetodavnim procesom u službama za zapošljavanje. Savjetodavcima u službama bi trebalo omogućiti više vremena za detaljniji rad sa nezaposlenim osobama, kako bi što efikasnije bilo profiliranje nezaposlenog lica i upućivanje na odgovarajuću aktivnu mjeru;
– Prilikom realizacije aktivne mjere subvencioniranja samozapošljavanja, trebalo bi uvesti obuku i monitoring za lica koja pokreću samostalnu djelatnost, kako bi budući poslodavac napravio pravi izbor djelatnosti, a sve u cilju povećane održivosti biznisa;
– Potrebno je oformiti lokalne savjete zapošljavanja;
– Za efikasniji učinak aktivnih mjera zapošljavanja potrebno je nakon svake provedene mjere uraditi evaluaciju na osnovu koje bi se kreirala metodologija korištenja aktivnih mjera za narednu godinu;
– Više pažnje usmjeriti na rad sa obrazovnim ustanovama i jačanje sistema dualnog obrazovanja, kako bi kadrovi iz obrazovnog sistema izlazili spremni za tržište rada. U ovom slučaju smanjilo bi se ulaganje u aktivne mjere prekvalifikacije i dokvalifikacije;
– Aktivne mjere trebalo bi više usmjeriti na pomoć tražiocima zaposlenja, a ne poslodavcima.

Vlada Švicarske dugi niz godina sudjeluje u jačanju kapaciteta službi za zapošljavanje, a sve u cilju smanjenja stope nezaposlenosti. Pored programa koje realizuju sa službama zapošljavanja, postoje i programi usmjereni na obrazovni sistem. U narednom periodu Švicarska Vlada planira osposobiti veliki broj laboratorija i kabineta za praktičnu nastavu u školama širom BiH, a sve u cilju što bolje pripreme kandidata za tržište rada i smanjenja nezaposlenosti.