STRUČNI SARADNIK ZA SOCIJALNU, PORODIČNU I DJEČIJU ZAŠTITU – 1 izvršilac (ž)

Udruženje građana „VIVE ŽENE“ Tuzla – Sigurna kuća u skladu sa ukazanom potrebom za rad, a na osnovu Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18) i člana 2. Pravilnika o radu Udruženja građana „Vive Žene“ Tuzla, dana 15. januara 2019. godine raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnice u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:

1. STRUČNI SARADNIK ZA SOCIJALNU, PORODIČNU I DJEČIJU ZAŠTITU………… 1 izvršilac (ž)

I) Opis radnog mjesta:

Opšti i administrativni poslovi:

• Učešće u izradi planova rada Poslodavca i Izvještaja o radu,
• Unošenje i praćenje podataka kroz odgovarajuće programe, te vođenje evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Poslodavca,
• Korespodencija sa trećim licima,
• Prisustvovanje sastancima stručnog tima,
• Ostali poslovi po nalogu predsjednice Udruženja.

Specifični (stručni) poslovi:

• Direktan rad sa žrtvama smještenim u Sigurnoj kući (socijalno savjetovanje),
• Prijem klijenata – tehnika prijema (utvrđivanje identiteta, uzimanje anamnestičkih podataka i pisanje anamneze),
• Konsultacije sa terapeutom, pravnikom, koordinatorom i drugim članovima tima po potrebi,
• Uvid u porodične prilike klijenata,
• Praćenje propisa iz oblasti socijalnog i porodičnog zakonodavstva,
• Praćenje savremenih metoda socijalnog rada, edukacija i supervizija,
• Socijalna podrška traumatiziranim osobama,
• Obavljanje stručnih poslova koji zahtijevaju primjenu metoda socijalno-psihološkog i drugih oblika stručnog rada,
• Radi na problemima socijalne, dječije i porodične zaštite (starateljstvo, smještaj, materijalno obezbjeđenje, pomoć pri traženju zaposlenja, zdravstvena zaštita),
• Pružanje pomoći u postupcima poremećenih bračnih i porodičnih odnosa/Posredovanje,
• Saradnja sa državnim organima, vladinim i nevladinim organizacijama i raznim institucijama,
• Porodična, individualna i grupna terapija i pružanje socijalne podrške,
• Sagledavanje socijalno-ekonomskog stanja i potreba u zajednici i porodici,
• Socijalne konsultacije u grupi i individualno po potrebi.

II) Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opšti uslovi:

• da je državljanka BiH,
• da je starija od 18 godina,
• da nije osuđivana za krivično djelo ili privredni prijestup,
• da se protiv kandidatkinje ne vodi krivični postupak,
• da je fizički i psihički sposobna za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlјuje.

B) Posebni uslovi:

• Visoka stručna sprema (VII stepen), odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri studijske godine (minimalno 180 ECTS bodova) – odsjek: socijalni rad,
• Najmanje 3 godine radnog iskustva iz oblasti socijalne zaštite,
• Poznavanje rada na računara,
• Poznavanje engleskog jezika,
• Vozačka dozvola B kategorije,
• Timski duh i snalažljivost,
• Izvrsne komunikacijske vještine,
• Razvijena sposobnost za samostalnim radom, organizovanost i samoinicijativnost,
• Visok stepen opšte kulture, informisanosti i opšte pismenosti,
• Dobre administrativne sposobnosti i posvećenost detaljima.

III) Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

• Univerzitetska diploma (kopija),
• Uvjerenje o državljanstvu (kopija),
• Dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva (kopija),
• Dokaz o poznavanju rada na računaru (kopija),
• Dokaz o poznavanju engleskog jezika (kopija),
• Motivacijsko pismo,
• Kratku biografiju, adresu i kontakt telefon,
• Pismo preporuke.

Napomena: Po okončanju konkursne procedure, kandidatima se neće vraćati dostavljena dokumentacija.

IV) Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 10 (slovima: deset) dana počev od dana objavljivanja ovog konkursa u sredstvima javnog informisanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

V) Selekcijski proces:

Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na intervju.

Kandidatkinja koja bude izabrana obavezna je prije stupanja na rad dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu i radnu sposobnost za predmetno radno mjesto.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Udruženje građana „VIVE ŽENE“,
Ul. Alekse Šantića broj 6
75000 Tuzla

N/R Konkursna komisija

Sa naznakom: Prijava na konkurs za prijem radnice u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto stručnog saradnika za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu.

(Izvor: Vivezene.ba)