Stručni saradnik za IT i E-marketing – 1 izvršilac

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Stručni saradnik za IT i E-marketing – 1 izvršilac

Mjesto rada: Tuzla

Uslovi:

-Biografija sa adresom i kontakt telefonom (potpisana),
-Pismo namjere – motivaciono pismo,
-Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
-Uvjerenje o prebivalištu – CIPS, original ili ovjerena kopija,
-Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija,
-Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi i uvjerenje o položenim ispitima/dodatak diplome (original ili ovjerena kopija – VII stepen stručne spreme odnosno završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova – ekonomske struke, sa minimalnom prosječnom ocjenom 8,0)
-Certifikat o poznavanju engleskog jezika,
-Certifikat o poznavanju rada na računaru.

Više informacija na broj telefona 035/310-390. Kontakt osoba Erna Damadžić

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 9., 75 000 Tuzla, sa naznakom,,Prijava na javni konkurs za radno mjesto – Stručni saradnik za IT i E-marketing.”