SOS Dječije selo Gračanica: SOS mama/roditelj – 2 izvršioca na određeno vrijeme

SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine za Program SOS Dječije selo Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: SOS mama/roditelj – 2 izvršioca na određeno vrijeme.

Misija pozicije:

 • SOS mama/roditelj brine o djeci, njihovom zdravlju, sigurnosti, obrazovanju, socijalizaciji, emotivnom razvoju i svim drugim potrebama za normalan psihofizički rast i razvoj u SOS porodicama u porodičnom okruženju. SOS mama/roditelj je ključna osoba u procesu pripreme djece za samostalan i neovisan život. SOS mama/roditelj u cjelosti poštuje i implementira sve SOS standarde brige o djeci.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • U svojoj SOS porodici pruža hraniteljsku brigu, primjenjuje adekvatne odgojne stilove i stvara porodičnu atmosferu i podstiče razvoj svih potencijala djece;
 • Upisuje dijete u obdanište i školu, stara se o redovnom pohađanju vrtića ili škole;
 • Planski i organizovano pomaže djeci u sticanju radnih navika i sticanju formalnog i neformalnog
  obrazovanja;
 • Redovno sarađuje sa obrazovnim institucijama i članovima Stručnog tima u odgoju djece;
 • Ekonomično raspolaže porodičnim budžetom, u skladu sa pravilima organizacije, potrebama porodice i svakog djeteta, u skladu sa prosječnim životnim standardom zajednice, vrši potrebne nabavke i vodi
  evidenciju, redovno pravda utrošena sredstva;
 • Vodi brigu o inventaru kuće, prijavljuje kvarove majstoru;
 • Učestvuje na sastancima SOS mama/parova, kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima Sela, podstiče djecu na interakciju sa djecom iz drugih SOS porodica i šire zajednice, vodeći računa da ona i njena porodica žive i funkcionišu kao integralni i aktivni dio zajednice;
 • Učestvuje u superviziji, obukama i drugim oblicima edukacije i mjerama prevencije stresa, kao i ličnog i profesionalnog razvoja;
 • Sprovodi pravila, viziju i misiju organizacije i ispunjava standarde kvaliteta SOS Dječijeg sela;
 • Sarađuje Liderom za porodični oblik brige, Direktorom programa Dječje selo, Stručnim timom, a naročito kroz učešće u izradi i sprovođenju individualnog razvojnog plana za dijete i primjenu savjeta i drugih mjera podrške;
 • Redovno izvještava stručni tim i Lidera za porodični oblik brige o zdravstvenom stanju djeteta i uspjehu u školi, kao i o svim važnim promjenama u životu i problemima djece i porodice;
 • Sarađuje sa srodnicima i drugim licima važnim za pravilan razvoj djece, podržava kontakte sa njima i sredinom porekla, reintegraciju djece i aktivno radi na blagovremenoj pripremi za osamostaljivanje djece i mladih;
 • Posebnu pažnju posvećuje održavanju svog ličnog, fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog blagostanja (sistematski zdravstveni pregledi, mere podrške, supervizije i sl.).

Odgovornosti:

 • Odgovara za savjesno i blagovremeno izvršavanje zadataka iz svog domena posla, uz poštivanje svih procedura i politika organizacije, a u skladu sa najboljom praksom struke;
 • Odgovara za pravovremeno i potpuno vođenje propisane evidencije i dokumentacije o djeci, radu sa djecom i aktivnostima vezanim za djecu i njihovo odgajanje u skladu sa propisima i internim procedurama i pravilima;
 • Odgovara za redovno, tačno i potpuno izvještavanje nadređenih, državnih organa ili trećih lica, iz domena svog posla, a u skladu sa ovlaštenjima, internim procedurama i odgovarajućim zakonskim propisima;
 • Odgovara za promoviranje i primjenu procedura za očuvanje bezbjednosti djece u okviru politike zaštite dece;
 • Prava djece, ljudska prava i zastupanje: u svom radu koristi i poštuje principe i terminologiju dječijih prava (uključujući poštovanje prava na privatnost djece) i koordinirano i dosljedno promoviše ciljeve zastupanja
  prava djece i generalno ljudska prava, a posebno uvažava i poštuje kulturu, tradicionalne obrasce, običaje i druge specifičnosti korisnika pomoći, a koje nisu u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima i pravima djece.

Politika zaštite djece:

• Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u;
• Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
• Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
• Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • SSS;
 • Poželjno je prethodno iskustvo u radu sa djecom;
 • Dobro fizičko zdravlje i emotivna stabilnost;
 • Spremnost za život i rad u jednom od SOS Dječijih sela, vođenje vlastitog domaćinstva i briga o djeci;
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje iz oblasti odgoja djece;
 • Prihvatanje različitosti i spremnost na timski rad;
 • Motiviranost za rad sa djecom.

Oglas ostaje otvoren do 16.2.2022. godine.
Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS – Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda
Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SOS MAMA/RODITELJ U PROGRAMU DJEČIJE SELO GRAČANICA“.
Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.
Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.