Sisecam Soda Lukavac: Referent za odnose sa kupcima i upravljanje narudžbama

 OGLAS

Za prijem u radni odnos za rad u Lukavcu

REFERENT ZA ODNOSE SA KUPCIMA I UPRAVLJANJE NARUDŽBAMA

Şişecam je jedan od najvećih globalnih investitora u Bosni i Hercegovini. Vodeći se proizvodnom politikom utemeljenoj na visokim performansama kao i konstanom razvoju. Şişecam je u okviru svojih inostranih ulaganja, svoje prvo ulaganje u Bosni i Hercegovini ostvario kupovinom Fabrike Sode Lukavac u procesu privatizacije 2006. godine. Društvo Şişecam posluje na 4 kontinenta, u 14 država, ima 44 fabrike i zapošljava skoro 22.000 radnika. Ostvaruje prodaju u više od 150 zemalja u svijetu. Şişecam u svojim fabrikama u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Turskoj ostvaruje ukupnu godišnju proizvodnju od 2,2 miliona tona sode. Şişecam je četvrti najveći proizvođač sode u Evropi, a osmi u svijetu.
Sisecam soda Lukavac d.o.o. je jedna od najuspješnijih privatizacija u Bosni i Hercegovini, i dobitnik je nagrada za “Najuspješnijeg stranog investitora” izdate od strane Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), dobitnik prestižne “Silver Stamp” nagrade kao rezultat mnogobrojnih uspješnih aktivnosti. Sisecam soda Lukavac d.o.o. u okviru tradicionalnog izbora 100 najvećih u BiH u organizaciji Poslovnih novina dugi niz godina zauzima vodeće pozicije za: „Velika preduzeća po ukupnom prihodu”, „Velika preduzeća po izvozu” i „Velika preduzeća po neto dobiti”.
Zajednica, koja opskrbljuje veliku većinu svojih sirovina iz zemlje i izvozi cjelokupnu proizvodnju u inostranstvo, predstavlja dodatnu vrijednost za privredu Bosne i Hercegovine. Tri osnovna proizvoda su teška soda, laka soda i soda bikarbona koji se koriste kao sirovine za industrijsku proizvodnju stakla i deterdženata, kao i proizvodnju hemijskih supstanci, tekstila, sistema za preradu vode, te u sektorima hrane i hrane za životinje.

Traže kandidata koji će biti dio kompanije na sljedećoj poziciji:

 • Referent za odnose sa kupcima i upravljanje narudžbama

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 • Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet-240 ECTS);
 • Obavezno znanje engleskog jezika;
 • Poželjno poznavanje i drugih stranih jezika;
 • Poznavanje rada na računaru: MS Office, ostale vještine su poželjne;
 • Umijeće organiziranja, komuniciranja i planiranja;
 • Samoinicijativa.

Opis poslova:

 • Provjera faktura u pogledu ostvarene prodaje;
 • Ažuriranje informacija o kupcima (uslovi rada, adresa, naziv, itd.);
 • Praćenje podataka o inventaru u relevantnim regijama/grupama proizvoda;
 • Praćenje informacija o popustima, promocijama itd. svake grupe kupaca i ažuriranje informacija u relevantnim sistemima;
 • Priprema, raspoređivanje, unosi i kontrola cjenovnika u sistem, kontrola ugovora i komercijalnih uslova;
 • Kreiranje i održavanje politika, procedura, priručnika za obuku i izvornih materijala u Sektoru za prodaju;
 • Upravljanje svim tehničkim aspektima ključnih prodajnih sistema (CRM, ERP, online sastanci, itd.) zajedno sa IT službom;
 • Upravljanje i održavanje podataka o prodaji zajedno sa prodajnim timovima u CRM-u i drugim softverskim programima kao što je Portal za kupce;
 • Upravljanje, kontrola i osiguranje realizacije svih procesa koji se odnose na prikupljanje, obračun i konsolidaciju podataka i dokumenata, te komunikaciju sa potrebnim internim i eksternim saradnicima;
 • Pružanje podrške digitalizaciji i automatizaciji gdje je to moguće zbog smanjenja troškova;
 • Omogućavanje dostupnosti portala za kupce kroz grupe proizvoda zajedno sa timom za tehnologiju i analitiku;
 • Izvršavanje zadataka zadatih od strane pretpostavljenog blagovremeno i sa očekivanim kvalitetom;
 • Učešće u projektima koji se realizuju pod rukovodstvom Rukovodioca i Izvršnog direktora;
 • Priprema podataka za Rukovodioca i Izvršnog direktora u svrhu kreiranja dnevnih, sedmičnih i mjesečnih izvještaja, analiza i podrška u ažuriranju navedenih izvještaja;
 • Pružanje podrške Rukovodiocu i Izvršnom direktoru u poduzimanju korektivnih radnji i/ili pružanje operativnog uvida u neostvarene ciljeve u izvještajima o učinku i ključnim indikatorima učinka;
 • Blagovremeno prijavljivanje problema Rukovodiocu i Izvršnom direktoru i pružanje podrške u procesu pronalaženja rješenja kroz pregovore.

Ako mislite da ispunjavate potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenom radnom mjestu, imate adekvatna stručna znanja, spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja, stimulacije i profesionalan razvoj dostavite svoj CV elektronskim putem preko linka:

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=15413&company=SisecamP&st=17A2A0E559E886F9E7A4DBBC2ECD489C5E89EDA2

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

______________________________________________________________________________

„Sisecam Soda Lukavac“ d.o.o.
Prva Ulica br.1
75300 Lukavac

ADVERTISEMENT
For admission to work in Lukavac
CUSTOMER RELATIONS&ORDER MANAGEMENT RESPONSIBLE

About us:

Şişecam which has undertaken major efforts to become a global player is one of the biggest investors in Bosnia and Herzegovina. Şişecam is a company that adds value to production through its high-quality performance and offering continuously improvement. Guided by a production policy based on high performance as well as constant development, Şişecam, as part of its foreign investments, made its first investment in Bosnia and Herzegovina with purchase of Soda Lukavac Factory in privatization process in 2006. Şişecam Group is one of the world's leading producers with production operations located in 14 countries on four continents and about 22,000 employees. Şişecam records sales in over 150 countries around the world. Şişecam has a total annual production of 5 million tons of soda in factories in Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Turkey and USA. Şişecam became the fourth largest producer of soda in Europe, and the eighth in the world.

Sisecam soda Lukavac Ltd. is one of the most successful privatizations in Bosnia and Herzegovina. Our commitments were recognized by „Investor of the Year“ award, which was given by a state institution, Foreign Investment and Promotion Agency (FIPA). Also, Sisecam soda Lukavac Ltd. was awarded in with country’s prestigious “Silver Stamp” prize in consequence of its successful operations. Sisecam soda Lukavac Ltd. continuously has been ranked as one of the biggest exporter, as well as company total income and net profit in Bosnia and Herzegovina in the last a few years within traditional selection of 100 largest company in Bosnia and Herzegovina by “Poslovne novine – Business newspaper”. Company, which creates significant added value for Bosnia and Herzegovina economy, by purchasing most of its raw materials locally, at the same time exporting all products.

Şişecam’s main products dense and light soda and sodium bicarbonate primarily target glass industry, in addition to detergent and chemicals producers, as well as the paper, textiles, water treatment, food and animal food sectors.

We are looking for candidate who will be part of our company for the following position:

 • Customer Relations&Order Management Responsible

Major requirements:

 • Graduated Economist (Faculty of Economics-240 ECTS);
 • Knowledge of English is obligatory;
 • Knowledge of other foreign languages is preferably;
 • Good command of MS Office, other computer skills would be an asset;
 • Good communication, planning and organizing skills;
 • Self-initiative.

Job description:

 • Checking invoices in respect of realized sales;
 • Keeping customer information (Working conditions, address, title, etc.) up-to-date;
 • Observing inventory data in relevant regions/product groups;
 • Tracking discount, promotion, etc. information of each customer group and updating information in relevant systems;
 • Preparation, deployment, system entries, and control of price lists, contracts, and commercial terms;
 • Creating and maintaining Sales Function's policies, procedures, training manuals, and sales-related source materials;
 • Managing and administering all technical aspects of key sales systems (CRM, ERP, Online meetings, etc.) together with IT;
 • Managing and maintaining sales data through and together with sales teams in CRM and other software programs such as Customer Portal;
 • Managing, controlling, and ensuring realization of all incentive-related processes, including collection, calculation, and consolidation of data and documents, and communicating with necessary internal and external stakeholders;
 • Assisting with digitization and automation support where possible to reduce costs;
 • Assisting in making available customer portal across product groups together with Sales Operations with Technology and Analytics team;
 • Carrying out and completing tasks assigned by supervisors in a timely manner and with expected quality;
 • Taking part in projects carried out under the leadership of Supervisor and Manager;
 • Providing input for Supervisor and Manager to create daily, weekly, and monthly reports and analyses and supporting in maintaining these reports;
 • Assisting Supervisor and Manager in taking corrective actions and/or providing operational insight for unachieved goals in performance reports and key performance indicators;
 • Escalating any problem to Supervisor and Manager in a timely manner and assisting in process of finding a solution through negotiations.

If you think that you fulfill the aforementioned conditions, if you have adequate expertise and feel ready for dynamic and responsible job, further vocational training, incentives and professional development submit a CV electronically to link:

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=15413&company=SisecamP&st=17A2A0E559E886F9E7A4DBBC2ECD489C5E89EDA2

Ad will be open 10 days from the date of publication.