PZU Lječilište “Aqua Bristol” Tuzla: Medicinska sestra/tehničar – 4 izvršioca

PZU Lječilište “Aqua Bristol” Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Medicinska sestra/tehničar – 4 izvršioca.

U S L O V I

Kandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka medicinske sestre tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završena Medicinska škola (redovno), opšti smjer i položen stručni ispit
 • posjedovanje licence za samostalni rad, izdate od nadležne komore

OSTALI U S L O V I

 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
 • Edukacija iz kardiopulmarne reanimacije
 • Poznavanje rada na računaru

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • Diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Licencu za samostalni rad izdata od nadležne komore
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Dokaz o završenoj edukaciji iz CPR

Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Radna etika
 • Stručnost i ozbiljnost u radu
 • Da su pouzdani i motivisani za rad,
 • Da su spremni da rade u timovima,
 • Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Prijavu na oglas dostaviti lično na adresu : PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla ul. Maršala Tita bb ili putem pošte.

Nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz konkursa neće se uzeti u razmatranje.