Produženi Javni poziv- Program poticanja zapošljavanja 2019

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH“, TK“,broj: 41/01,22/05 i 9/08), Programom rada Službe za zapošljavanje za 2019.godinu i Odluke Upravnog odbora o usvajanju Programa poticanja zapošljavanja 2019, broj: 01-02-395/P-3/19-2 od 28.10.2019.godine, JU Služba za zapošljavanje  objavljuje

PRODUŽENI JAVNI POZIV

za učešće poslodavaca u realizaciji  Programa poticanja zapošljavanja 2019 ( za ostatak neugovorenih sredstava po Javnom pozivu od 31.10.2019.god )

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 252.600,00KM, radi sufinansiranja zapošljavanja 41 osobe sa evidencije nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, i sufinansiranja stručnog osposobljavanja 6 osoba sa evidencije nezaposlenih, koje ne pripadaju boračkoj populaciji.

Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

1. CILJ

Program se realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i stručnog osposobljavanja, osoba sa evidencije nezaposlenih Službe, sa posebnom rodnom osjetljivošću, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, unapređenja radnih sposobnosti i stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva, osposobljavanjem za rad u zvanju za koje su se školovali.

2. KORISNICI

2.1.Poslodavci

Korisnici Programa su poslodavci registrovani u Tuzlanskom kantonu, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

U Programu ne mogu učestvovati:

 • poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje/Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorom,
 • poslodavci koji nemaju zaposlenika prijavljenih na jedinstveni porezni sistem,
 • poslodavci kod kojih je evidentiran  „rad na crno“, od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2018.godini,
 • poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao, ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavane (u daljem tekstu FZZZ) ili Službe, a kojima je prestao radni odnos kod tog poslodavca u poslednjih 12 mjeseci prije dana podnošenja prijave na Javni poziv, osim za mjere „Zapošljavanja Roma“ i „Osobe koje su izašle iz sistema javne brige“.

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao,  koristeći sredstva iz poticajnih mjera FZZZ ili Službe, a kojima je prestao radni odnos kod tog poslodavca u poslednja 24 mjeseca prije dana podnošenja prijave na Javni poziv, osim za mjere „Zapošljavanja Roma“ i „Osobe koje su izašle iz sistema javne brige“.

Poslodavci koji nemaju radnika prijavljenih na jedinstveni porezni sistem, te poslodavci koji svojom djelatnošću nisu u mogućnosti osigurati osobi sticanje radnog iskustva, potrebnog za rad na određenim radnim mjestima, njihove stručne spreme ili za polaganje stručnog ispita, ne mogu učestvovati u poticajnoj mjeri „Stručno osposobljavanje“.

2.2. Nezaposlene osobe

Korisnici Programa su nezaposlene osobe određene ciljnim grupama, prijavljene na evidenciju  Službe za zapošljavanje TK, prije objave javnog poziva.

3. POTICAJNE MJERE

Programom su predviđene sljedeće mjere:

3.1. Zapošljavanje mladih

Zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba, starosti do 30 godina, sa visokom stručnom spremom VSS (sa završenim prvim ciklusom po Bolonjskom procesu, 180/240 ECTS), uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci.

3.2. Zapošljavanje Roma

Zapošljavanje osoba romske nacionalnosti, bez obzira na starost i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci.

3.3. Zapošljavanje osoba koje izlaze iz sistema javne brige

Zapošljavanje nezaposlenih osoba koje izlaze iz sistema javne brige, bez obzira na starosnu dob i  stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci.

3.4. Zapošljavanje članova porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen

Zapošljavanje nezaposlenih osoba – članova porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen, bez obzira na starost i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci.

3.5. Stručno osposobljavanje

Stručno osposobljavanje visoko obrazovanih osoba bez radnog iskustva u struci koje ne pripadaju boračkoj populaciji (boračka populacija se izuzima, jer je u svakoj kalendarskoj godini, u prethodnih osam godina, realizovan ovakav program za osobe iz boračke populacije, putem Ministarstva za boračka pitanja TK), a  bez obzira na starost, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od 12 mjeseci.

4. NAČIN SUFINANSIRANJA

Programom su predviđena ukupna finansijska sredstva u iznosu od 252.600,00 KM, koja su osigurana u Budžetu TZ, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, kojim se  sufinansira dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće, ili naknade osobi na stručnom osposobljavanju, u zavisnosi od pojedinačne mjere. Sredstva se raspoređuju po mjerama, kako slijedi:

4.1. Zapošljavanje mladih

Za ovu mjeru planirana su sredstva u iznosu od 72.000,00 KM, za 14 nezaposlenih osoba.

Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

4.2. Zapošljavanje Roma

Za ovu mjeru planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 KM, za 6 nezaposlenih osoba.

Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 625,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

4.3. Zapošljavanje mladih koji izlaze iz sistema javne brige

Za ovu mjeru planirana su sredstva u iznosu od 36.000,00 KM, za 7 nezaposlenih osoba.

Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

4.4. Zapošljavanje članova porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen

Za ovu mjeru planirana su sredstva u iznosu od 72.000,00 KM za 14 nezaposlenih osoba.

Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje / refundira iznos od 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

4.5. Stručno osposobljavanje

Za ovu mjeru planirana su sredstva u iznosu od 27.600,00 KM za 6 nezaposlenih osoba.

Služba poslodavcu, nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem o sufinansiranju stručnog osposobljavanja i nakon kompletiranja tražene dokumentacije iz Javnog poziva, poslodavcu isplaćuje sredstva za prvi mjesec, u iznosu od od 339,21 KM po osobi, od čega je iznos 250,00 KM naknada osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a iznos od 89,21 KM se uplaćuje na ime plaćanja pripadajućih obaveza (doprinos za zdravstveno osiguranje 4%, porez na dohodak, doprinos za PIO 6%, poseban porez za zaštitu od posljedica elementarnih nepogoda 0,5%, posebna vodna naknada 0,5%, naknada po odluci PIO za slučaj prof.oboljenja), a zatim, u istom iznosu sredstva za svaki naredni mjesec, nakon dostavljenog pravdanja (potvrda ili drugi dokaz o isplati sredstava osobi na stručnom osposobljavanju , potpisan od strane osobe na stručnom osposobljavanju i ovjeren od strane poslodavca, do isteka ugovorene obaveze sufinansiranja od 12 mjeseci.

5.  PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Poslodavac preuzima prijavni obrazac,  u nadležnom općinskom birou, Službi za zapošljavanje TK ili na web stranici www.szztk.ba. i dostavlja sljedeće :

 • Prijavu – apliktivni formular, potpisan i ovjeren pečatom
 • Broj  računa poslodavca u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerena kopija ne starija od tri (3) mjeseca, na kojoj se nalazi podatak o poslednjoj isplaćenoj plati (organi uprave i druge institucije koje posluju preko trezora umjesto Uvjerenja Porezne uprave dostavljaju dokaz da trezorski posluju)
 • Dokaz odgovarajuće institucije za osobe iz ciljnih kategorija
 • za mjeru „Zapošljavanje Roma“, uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da se osoba nalazila na evidenciji nezaposlenih prije objave Javnog poziva, te da se na evidenciji nezaposlenih Službe izjasnila kao Rom
 • za mjeru „Zapošljavanje mladih koji izlaze iz sistema javne brige“, uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad/institucije kod koje je osoba bila smještena na brizi
 • za mjeru „Zapošljavanje članova porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen“, kućna lista ovjerena u nadležnom opštinskom/gradskom organu, sa dokazima o nezaposlenosti osoba sa kućne liste (uvjerenje o nezaposlenosti sa biroa za zapošljavanje, ukoliko je osoba evidentirana kao nezaposlena, ili drugi dokaz o nezaposlenosti). Penzionisane osobe se ne tretiraju kao zaposlene osobe
 • Za mjeru „Stručno osposobljavanje“, izjavu osobe koja će obavljati stručno osposobljavanje, ovjerenu kod nadležnog organa, da nije/ niti je, bio/la, korisnik prava po osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/04, 72/07 i 9/10), Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/05, 70/06 i 9/10)  i Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ( „Službene novine Federacije BiH“, broj:.54/19)

Obrasci (Pijavni obrazac, Izjava i Kriteriji za vrednovanje zahtjeva), su dostupni u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje, u Službi za zapošljavanje i na web stranici www.szztk.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno nadležnom općinskom birou prema sjedištu poslodavca, ili u Službu za zapošljavanje,  poštom na adresu:

Služba  za zapošljavanje TK

Bosne srebrene bb

75 000 Tuzla

s naznakom Prijava na Javni poziv za učešće u Programu poticanja zapošljavanja 2019.“

Javni poziv se objavljuje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak  www.vladatk.kim.ba, na web stranici Službe: www.szztk.ba  i na oglasnim pločama biroa za zapošljavanje dana 26.12.2019. godine. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, tj zadnji dan za podnošenje prijava je 25.01.2020.god.

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.