Poziv za izražavanje interesa: Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga u više općinskih sudova na području FBiH

Broj:07-49-230/20

Datum: 08.07.2020. godine

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID#  P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-17-A.2.2.1.3.

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association – IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto: 

Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

 • U Općinskom sudu u Cazinu – 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Ljubuškom – 2 (dva) izvršioca,
 • U  Općinskom sudu u Gračanici- 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Tešnju- 1 (jedan) izvršioc,
 • U Općinskom sudu u Čapljini- 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Travniku- 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši- 2 (dva) izvršioca,
 • U Općinskom sudu u Širokom Brijegu-izdvojena organizacijska Jedinica Posušje- 2 (dva) izvršioca.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene/uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

 • Pravni fakultet VSS – VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
 • Poznavanje rada sa MS Office programima,
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdato od nadležne institucije u Federaciji BiH.

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07).

Očekivani početak rada u Općinskim sudovima je august/septembar 2020.godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, siječanj 2011.g.

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama (Dnevni avaz), na sljedeće adrese:

 • Za Općinski sud u Cazinu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U CAZINU, DR.IRFANA LJUBJANKIĆA 12, CAZIN 77 220;
 • Za Općinski sud u Ljubuškom, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM, TRG, DR.FRANJE TUĐMANA 2, LJUBUŠKI 88 320;
 • Za Općinski sud u Gračanici, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U GRAČANICI, ARMIJE BIH 8. GRAČANICA  75 320;
 • Za Općinski sud u Tešnju, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U TEŠNJU, KRNDIJA BB, TEŠANJ 74 260;
 • Za Općinski sud u Čapljini, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI, RUĐERA BOŠKOVIĆA BB, ČAPLJINA 88 300;
 • Za Općinski sud u Travniku, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU, VEZIRSKA 2, TRAVNIK 72 270;
 • Za Općinski sud u Velikoj Kladuši, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, MARŠALA TITA BB, VELIKA KLADUŠA 77 230;
 • Za Općinski sud u Širokom Brijegu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU, POBIJENIH FRANJEVACA 1, ŠIROKI BRIJEG 88 220;

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba