P R V I P O N O V LJ E N I J A V N I P O Z I V za učešće u VI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

 • Na osnovu člana stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/14), Sporazumom o realizaciji VI Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-016991/17 i broj: 01-34-202/17 od 03.07.2017. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i VI Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

P R V I   P O N O V LJ E N I   J A V N I   P O Z I V

za učešće u VI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

 1. Pravo učešća

Pravo učešća u VI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica  imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona.

 1. Poticajna sredstva

Finansijska sredstva za podršku sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona, u iznosu od 500.000,00 KM.

Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža sa osobama VSS,sa osobama koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), broj: 15/1-41-015401/17 od 30.06.2017. godine, u trajanju do 12 mjeseci (na rok utvrđen u Konačnoj listi kandidata), radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.

Poslodavcu će se sufinansirati sredstva u bruto iznosu od 230,00 KM mjesečno, po osobi.

 

 1. Pregled neraspoređenih zanimanja osoba sa konačne liste kandidata Ministarstva

 

R. b. Naziv stručne spreme Općina Broj
Bachelor – Inžinjer hemijske tehnologije Gradačac 1
Bachelor – Inžinjer prehrambene tehnologije Gradačac 1
Bachelor – Inžinjer rudarstva Lukavac 1
Bachelor – Inžinjer zaštite okoline Tuzla 1
Bachelor filozofije – sociologije Kalesija 1
Bachelor filozofije – sociologije Tuzla 1
Bachelor inžinjer elektrotehnike Gradačac 1
Bachelor inžinjer elektrotehnike Kladanj 1
Bachelor inžinjer elektrotehnike Živinice 1
Bachelor kriminalistike Teočak 1
Bachelor političkih nauka Lukavac 1
Bachelor prava Gračanica 1
Bachelor primijenjene biologije Kalesija 1
Bachelor primijenjene hemije Gračanica 1
Bachelor primjenjene hemije Lukavac 1
Bachelor primjenjene hemije Tuzla 1
Bachelor primjenjene hemije Živinice 1
Bachelor razredne nastave Gračanica 1
Bachelor razredne nastave Lukavac 1
Bachelor sestrinstva Živinice 1
Bachelor turskog jezika i književnosti Kalesija 1
Diplomirani agronom Živinice 1
Diplomirani inženjer šumarstva Kladanj 1
Diplomirani menadžer bezbjednosti Gračanica 1
Diplomirani pravnik Čelić 1
Diplomirani socijalni radnik Srebrenik 1
Pravnik kaznenopravnog smjera Živinice 1
Profesor bosanskog jezika i književnosti Tuzla 1
Profesor hemije Gradačac 1
Bachelor logopedije i surdoaudiologije Tuzla 1

 

 1. Potrebna dokumentacija za učešće u Programu:
 2. Zahtjev za sufinansiranje osoba radi obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica sa VSS, koje se nalaze na Konačnoj listi kandidata Ministarstva, uz obrazac “potrebe za osobama – stručno osposobljavanje /volontiranje” za koje se podnosi zahtjev,

 

 1. broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti, i
 2. posljednja specifikacija o isplaćenim plaćama – osim za organe državne službe i javne ustanove.

Poslodavci koji nemaju zaposlenika prijavljenih na jedinstveni porezni sistem, te poslodavci koji svojom djelatnošću nisu u mogućnosti osigurati osobama stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa / volonteru, sticanje radnog iskustva, potrebnog za rad na određenim radnim mjestima njihove stručne spreme ili za polaganje stručnog ispita, ne mogu učestvovati u ovom Programu.

Ugovor o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža ne može biti zaključen prije zaključenja ugovora sa Službom.

 1. Prioritet kod odobravanja sredstava

Kod odobravanja sredstava, namijenjenih za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, osobama iz ciljne grupe, ukoliko potražnja poslodavaca bude veća za određena zanimanja, nego što ima osoba na listi za tim zanimanjem, prioritet će imati poslodavci koje je i sam kandidat prethodno prihvatio.

 1. Način isplate sredstava

Služba će poslodavcima isplatu sredstava vršiti, nakon zaključivanja ugovora  i dostavljanja ostale dokumentacije (ugovor zaključen između poslodavca i osobe na stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonetra, dokaz da je osoba na stručnom osposobljavanju / volonterskom stažu osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti – obrazac JS 3120, i izjave osobe na stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volontera da je upoznata sa uvjetima programa) sukcesivno, u mjesečnim ratama od 230,00 KM, po osobi, bruto, u trajanju do 12 mjeseci (na rok utvrđen u Ugovoru o sufinansiranju obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža), uz obavezu poslodavca da osobi na stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonteru  isplati neto iznos, za svaki mjesec  200,00 KM, kao naknadu za ishranu i prevoz, a preostali iznos  od 30,00 KM  uplaćuje na ime doprinosa za osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Poslodavac je u obavezi pravdati dobijena sredstva  za svaki mjesec.

 1. Prava i obaveze

Prava i obaveze između Službe i poslodavca, regulisaće se međusobnim ugovorom, u skladu sa Programom i javnim pozivom.

 1. Prijava na javni poziv

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom, sa naznakom „Prijava na javni poziv za učešće u VI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica», birou za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca ili Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona,  ul. Bosne Srebrene broj: 31., 75 000 Tuzla.

Javni poziv se objavljuje dana 21.08.2017.godine, na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba, na web stranici Službe, www.szztk.ba i oglasnim pločama biroa za zapošljavanje u svim grad / općinama TK.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Obrasci za apliciranje za učešće u VI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, dostupni su na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba i na web stranici Službe, www.szztk.ba.,u nadležnim općinskim biroima za zapošljavanje i Službi.

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom, neće se uzeti u razmatranje.

                                     

                                                    Ministarstvo za boračka  pitanja Tuzlanskog kantona

Obrazac za poslodavca

Zahtjev za poslodavca

Izjava