Općina Kalesija poziva lica sa visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje

Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave („Sl.novine FBiH“ br. 49/06 i 51/09), člana 56.Statuta općine Kalesija-prečišćeni tekst („Sl.glasnik općine Kalesija“ br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i Odluke o raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 613973 – izdaci za volonterski rad u 2019.godini broj 02-05-289/19 od 10.01.2019.godine općinski načelnik objavljuje

Javni poziv

za angažovanje lica sa visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

U cilju stvaranja uslova za brže zapošljavanje mladih na području općine Kalesija, Općina Kalesija poziva sve zainteresovane osobe sa visokom stručnom spremom, I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Kalesiji, a koji su bez radnog iskustva, da se prijave kako bi bili angažovani na poslovima stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a koji će im omogućiti sticanje uslova za zapošljavanje.

Uslovi angažovanja u svojstvu lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će utvrđeni ugovorom koji će biti zaključen izeđu Općine Kalesija, poslodavca i lica na stručnom osposobljavanju.

Općina Kalesija, kao davalac sredstava, obavezuje se da će obezbjediti plaćanje zakonom propisanih doprinosa za svako angažovano lice u skladu sa članom 34. Stav 5.Zakona o radu („Sl.novine FBiH“ br.26/16).

Kriteriji za izbor lica:

-Prebivalište/boravak na području općine Kalesija (kopija LK ili CIPS obrazac)
-Univerzitetska diploma I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ovjerena kopija diplome ili ovjereno Uvjerenje o diplomiranju)
-Uvjerenje sa evidencije Biroa za zapošljavanje Kalesija
-Saglasnost poslodavca o iskazanoj spremnosti i potrebi za angažovanjem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv ostaje otvoren do kraja 2019.godine, odnosno do iscrpljivanja sredstava za obaveze koje ima općina Kalesija za angažovanje lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa zakonom, a koja su planirana Budžetom općine Kalesija za ove namjene.

Dodatne informacije mogu se dobiti svaki radni dan u Stručnoj službi općinskog načelnika lično ili putem telefona 035 367 709.