OBAVJEŠTENJE poslodavcima i nezaposlenim osobama koje namjeravaju učestvovati u Programu sufinansiranju zapošljavanja “Posao za sve 2023”, odnosno Programu sufinansiranja samozapošljavanja 2023

Obavještavaju se svi poslodavci i nezaposlene osobe koje namjeravaju da učestvuju u Programu sufinansiranja samozapošljavanja 2023 i Programu sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve 2023“ JU Služba za zapošljavanje TK, da se prijave/zahtjevi za učestvovanje u programu, sa potrebnom dokumentacijom, predaju u zatvorenoj koverti neposredno ili se šalju preporučenom poštom sa obaveznom naznakom vremena prijema, na adresu:

JU Služba za zapošljavanje TK
Bosne Srebrene bb
75 000 Tuzla
sa naznakom prijava na učešće poslodavaca u (naziv Programa)
NE OTVARAJ