Magistar farmacije – 1 izvršilac

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos magistra farmacije

JZU Gradska apoteka Gračanica, na osnovu odluke direktora 02-197/19 od 22.7.2019.godine, raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

– 1 magistra farmacije, na određeno vrijeme (godinu dana).

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • Da je završio farmaceutski fakultet VSS – magistar farmacije
  • Da posjeduje važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
  • Da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima magistra farmacije
  • Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije

lzabrani kandidat treba biti spreman za timski rad u apoteci, rad u smjenama, noćni rad, te rad na terenu u depoima apoteka.

Kandidat kao prijavu na oglas treba da dostavi:

  • Kopiju diplome završenog fakulteta
  • Kopiju važeće licence nadležne komore
  • Potvrdu o radnom iskustvu izdatu u Poreznoj upravi
  • Kopiju vozačke dozvole

Sve kopije moraju biti ovjerene.

Dokumentaciju dostaviti, uz obavezno popunjen Prijavni obrazac, lično ili poštom na adresu:
JZU Gradska apoteka Gračanica,
Alije lzetbegovića br. 15,
najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa (Oglas objavljen 24.7.2019. godine u Dnevnom listu Avaz). Prijavni obrazac možete pronaći na web stranici www.gradskaapoteka.com/oglasi/

Svi prijavljeni kandidati, sa važećom dokumentacijom, biti će obavješteni telefonom i e-malom o vremenu održavanja pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, koji su obavezni u postupku prijema u radni odnos.

Samo odabrani kandidat će nakon završene procedure izbora, morati dostaviti ljekasko uvjerenje o radnoj sposobnosti.