Laboratorijski tehničar – 1 izvršilac

JZU Dom zdravlja Kalesija raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Laboratorijski tehničar – 1 izvršilac

Mjesto rada: Kalesija

Opći uslovi:

Da je državljanin BiH
Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje
Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

Diploma srednje medicinske škole-laboratorijski tehničar
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore
Uvjerenje o državljanstvu

Svi kandidati su pored obaveznih dokaza dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

Kraću biografiju i kontakt telefon
PBA 3 obrazac /CIPS

NAPOMENA

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova oglasa, moraju biti ovjerene kopije. JZU Dom zdravlja Kalesija nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njhiovih porodica u institucijama TK, da bi bili bodovani i po tom osnovu dužni su dostaviti i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa obavit će se intervju. O održavanju istog kandidati će biti obavješteni putem telefona ili elektronski

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na adresu:
JZU Dom zdravlja Kalesija , ul. Senada Požegića bb., 75 260 Kalesija s naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto laboratorijski tehničar. Na poleđini zatvorene koverte naznačiti ime i prezime kandidata, adresu i kontakt telefon

Prijave na oglas dostavljaju se u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Oslobođenje (subota, 13.4 2019 – objavljeno u Oslobođenju)