KP Komunalac dd Kalesija: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu odredbi člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (,,Službene novine TK” broj: 4/ 19), direktor KP ,,Komunalac” d.d. Kalesija, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

1. Radnik na utovaru komunalnog otpada -1 izvršilac – na neodređeno vrijeme
2. Inkasant – 1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1.

• Obavlja sve poslove na odvozu smeća koji obuhvataju iznošenje posuda za smeće, utovar smeća na vozilo, vraćanje posuda na njihovo mjesto
• Rukuje uređajima za pražnjenje kontejnera koji se nalaze na vozilu prema uputstvu proizvođača
• Prilikom pražnjenja posuda za smeće, vodi računa da ne dođe do oštećenja istih
• Odgovoran je za osnovna sredstva i sitan inventar sa kojim radi
• Odgovoran je za higijenu prostora oko posuda za odlaganje smeća, nakon pražnjenja istih
• Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Opis poslova za radno injesto pod tačkom 2.

• Vrši podjelu i naplatu mjesečnih obračuna usluga odvoza komunalnog otpada domaćinstvima i pravnim licima
• prikuplja podatke prilikom prijave novih korisnika usluga odvoza smeća za domaćinstva i dostavlja ih na unos u bazu za obračune
• Vrši kontrolu i ažuriranje evidencije o korisnicima usluga odvoza komunalnog otpada (domaćinstva) u poslovnim knjigama sa stanjem na terenu
• Svakodnevno polaže pazare u blagajnu preduzeća
• Razdužuje utrošene blokovske priznanice
• Poslove obavlja na terenu
• Pravi izvještaje o uočenim problemima na terenu i dostavlja neposrednom rukovodiocu
• Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove, i to:

OPĆI USLOVI:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da j e stariji od 18 godina;
– da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto;

POSEBNI USLOVI :

Pozicija 1. Radnik na utovaru komunalnog otapada: Stručna sprema: PK/NK i 3 mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Pozicija 2. Inkasant: Stručna sprema: SSS/KV i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Nije predviđeno ugovaranje probnog rada. Kandidati su dužni dostaviti popunjen PRIJAVNI OBRAZAC , koji mogu preuzeti na web stranici preduzeća (www.komunalac-kalesija.com).

Uz prijavu na oglas priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene kopije):

– prijavni obrazac (preuzet sa web stranice preduzeća)
– kratka biografija, sa kontakt – podacima (adresa i broj telefona) ,
– uvjerenje o državljanstvu BiH
– izvod iz matične knjige rođenih,
– svjedočanstvo/diploma o završenoj školi,
– dokaz o radnom iskustvu.

Izabrani kandidat je , prije stupanja na rad, dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti.

Lica koja imaju prednost pri zapošljavanju, shodno posebnim zakonima, dužna su dostaviti uvjerenja/potvrde kojim dokazuju prioritet u zapošljavanju, koje prilažu uz prijavu, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Rok i adresa za podnošenje prijava :

Javni oglas je otvoren 18.7.2019. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici preduzeća, web stranice Službe za zapošljavanje TK i u dnevmom listu ,,Oslobođenje”, racunajući od dana posljednje objave.

Prijave na Javni oglas sa kratkom biografijom dostaviti putem protokola preduzeća ili preporučenom poštom na adresu: KP ,,Komunalac” d.d. Kalesija, Ul. Kalesijskih brigada bb, 75260 Kalesija, sa naznakom: “Za Javni oglas (tačan naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)” .

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.