Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ Tinja

Na osnovu Člana 102. stav (1) tačka b), a u skladu sa Članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 9/15, 6/16 i 14/18), tačke I stav (2) Kriterija o utvrđivanju uslova na osnovu kojih se vrši izbor i imenovanje kandidata za direktora osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlasnkog kantona”, broj: 11714), te Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i menovanje direktora broj: 343/19. od 27.05.2019. godine JU Osnovna škola “Tinja” Tinja raspisuje: Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Tinja” Tinja.

Konkurs možete preuzeti OVDJE.

Konkurs je objavljen 28.5.2019. godine u Dnevnom listu Avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.