JZU Opća bolnica Dr. “Mustafa Beganović” Gračanica: Doktor medicine – 3 izvršioca

JZU Opća bolnica Dr. “Mustafa Beganović” raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Doktor medicine – 3 izvršioca (radni odnos na određeno)

I
Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica Dr.Mustafa Beganović Gračanica, sa sjedištem u Gračanici, ulica Mehmeda Ahmedbegovića br.50 (u daljem tekstu: Opća bolnica Gračanica), vrši prijem u radni odnos ukupno 3 doktora medicine na određeno vrijeme u okviru Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona koji realiziraju Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

II

Prijem u radni odnos se vrši na određeno vrijeme bez obavljanja probnog rada za sljedeće pozicije
1. Doktor medicine ………………………………………………………………………. 3 izvršioca

III
Kratak opis poslova:
Doktor medicine – obavlja preglede, liječenje i rehabilitaciju odraslih, djece i ugroženih grupa, – propisivanje terapije i praćenje toka liječenja – određivanje laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih postupaka, – upućivanje oboljelog na dodatne specijalističke pretrage, bolničko liječenje i rehabilitaciju – davanje stručnih savjeta pacijentima- obavljanje preventivnih pregleda ugroženih grupa stanovništva.

IV
Kandidati trebaju ispunjavati sljedede opće uslove:
– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju najmanje 18 godina života (ili najmanje 15 godina života uz ispunjenje uslova
iz člana 20. stav 2. Zakona o radu),
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju

Kandidati trebaju ispunjavati sljedede posebne uslove:
– da imaju završen medicinski fakultet,
– da imaju položen stručni ispit,
– da posjeduju licencu za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.

Pored navedenih općih i posebnih uslova, kandidati moraju ispunjavati i poseban uslov utvrđen tačkom 2. alineja 2. Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona broj: 13/1- 34-8432/19 od 18.04.2019. godine da bi mogli biti korisnici ovog Programa, odnosno moraju biti nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Ispunjenost općih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.

V
Prilikom prijave na Javni oglas, kandidati su obavezni uredno popuniti Prijavni obrazac koji mogu pronaći na web stranici ustanove i uz isti dostaviti sljedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– PBA-3 obrazac,
– diplomu o završenom medicinskom fakultetu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– licencu za samostalan rad,
– uvjerenje da su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje
Tuzlanskog kantona.

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz Prijavni obrazac trebaju dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se to dokazuje, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

VI
Popunjene prijavne obrasce, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili na adresu: JZU Opća bolnica “Dr.Mustafa Beganović” Gračanica, ul. Mehmeda Ahmedbegovića br.50. sa obaveznom naznakom: „Prijava na Javni oglas za prijem doktora medicine u radni odnos “ „Ne otvarati “

VII
Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana objavljivanja.
Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavijestiti kandidate, čije su prijave uredne, potpune i blagovremene, te će biti obaviješteni o terminu polaganja pismenog i usmenog ispita.

Izabrani kandidati de biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje odgova uslovima radnih mjesta za koja su izabrani.

Opća bolnica Gračanica nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

PRIJAVNI OBRAZAC NA LINKU ISPOD

PRIJAVNI OBRAZAC