JZU Gradske apoteke Tuzla: Magistar farmacije – 11 izvršilaca

JZU “Gradske apoteke” Tuzla, na osnovu Odluke direktora o potrebi zapošljavanja broj 08-719/19 od 05.08.2019.god., raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

– 11 magistara farmacije na određeno vrijeme – godinu dana

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

– da je završio farmaceutski fakultet VSS-magistar farmacije
– da posjeduje važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
– da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva

Izabrani kandidati trebaju biti spremni za timski rad, rad u smjenama, noćni rad te rad u ap.depoima

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:

– kopiju diplome završenog fakulteta
– kopiju važeće licence nadležne komore
– potvrdu o radnom iskustvu
– uvjerenje o državljanstvu

Dokumentaciju dostaviti uz obavezno popunjen Prijavni obrazac, lično ili poštom na adresu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, A.i F. Herljevića br 1. najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijavni obrazac možete pronaći na našoj web stranici: www.apoteke-tuzla.ba

Svi prijavljeni kandidati sa potpunom dokumentacijom će biti obaviješteni putem telefona i e-maila o vremenu održavanja usmenog dijela ispita

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dostaviti će ljekarska uvjerenja.