JZU Dom zdravlja Kalesija: Doktor medicine – 4 izvršioca

JZU Dom zdravlja Kalesija raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. na sljedećoj radnoj poziciji: Doktor medicine – 4 izvršioca (određeno vrijeme – godina dana)

Opći uslovi:

-Da je državljanin BiH
-Da je zdravtveno sposoban za obavljanje poslova i radnih zadataka za koje se prijavljuje

Dokaz za opće uslove:

1.1.Uvjerenje o državljanstvu original ili ovjerena kopija
1.2.Ljekarsko uvjerenje izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove, a isto su dužni dostaviti kandidati koji budu izabrani nakon što zaprime odluku o izboru

Posebni uslovi:

VSS – završen medicinski fakultet
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Licenca za samostalan rad izdata od strane Ljekarske komore
Uvjerenje od Službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji kao nezaposleno lice

Dokaz za posebne uslove

1.1.Ovjerena kopija diplome
1.2.Ovjerena kopija uvjerenja
1.3.Original ili ovjerena kopija važeće licence
1.4.Original ili ovejerena kopija od Službe za zapošljavanje

Kratak opis poslova: Obavlja poslove doktora medicine , vrši prvi i ponovni pregled oboljelog ili povrieđenog, propisuje terapiju i način liječenja, izdaje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih potraga

Radni odnos po predmetu oglasa zasniva se na određeno vrijeme

Svi kandidati su pored obaveznih dokaza dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

Prijava na oglas sa kraćom biografijom, adresa stanovanja i kontakt telefon
PBA 3 obrazac/CIPS-prijava o prebivalištu

JZU Dom zdravlja Kalesija nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njhiovih porodica u institucijama TK, da bi bili bodovani i po tom osnovu dužni su dostaviti i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika

Sa kandidatima koji se prijave na predmetni oglas , nakon pregleda i analize dostavljene dokumentacije , nadležna komisija ustanove održat će pismeni, a nakon toga i usmeni ispit , o čemu će kandidat biti obaviješten u roku ne kraćem od pet dana od dana zakazivanja ispita

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na adresu:
JZU Dom zdravlja Kalesija , ul. Senada Požegića bb., 75 260 Kalesija s naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto “doktor medicine/po programu zapošljavanja

Prijave na oglas dostavljaju se u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Oslobođenje, odnosno od dana isticanja oglasa na web stranici poslodavca ( www.dzkalesija.ba)

Prilog:

Prijavni obrazac (isti se može preuzeti na web stranici ustanove www.dzkalesija.ba ili u prostorijama Pravne službe kancelarije broj 33)