JZU Dom zdravlja Gradačac: Oglas za prijem dva radnika u radni odnos

JZU Dom zdravlja Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

1. medicinski tehničar za rad u Službi hitne medicinske pomoći – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2. referent za internu kontrolu, izradu projekata i blagajnik – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Prijem u radni odnos se vrši na neodređeno vrijeme, bez obavljanja probnog rada.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da je državljanin BiH,
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
1. medicinski tehničar za rad u Službi hitne medicinske pomoći
– SSS medicinska škola opšti smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje
– licencu nadležne komore , dokaz licenca
– vozački ispit za B kategoriju vozila, dokaz vozačka dozvola
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, potvrda poslodavca ( koja sadrži osnovne generalije, vrstu školske spreme u okvir sticanja radnog iskustva, period angažovanja, kratak opis poslova u okviru sticanja školske spreme)

2.- referent za internu kontrolu, izradu projekata i blagajnik
– VSS VII stepen ili 240 ECTS, ekonomski smjer – dokaz diploma
– najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ,potvrda poslodavca (( koja sadrži osnovne generalije, vrstu školske spreme u okvir sticanja radnog iskustva, period angažovanja, kratak opis poslova u okviru sticanja školske spreme)

Kratak opis poslova:
1. medicinski tehničar – pruža hitnu med.pomoć iz domena medicinskog tehničara- ,preduzima mjere za zbrinjavanje bolesnika kod šoka i kolapsnih stanja- vrši trijažu bolesnika za ljekarski pregled-asistira ljekaru,daje injekcije,previja rane,ispiranje uha i dr.poslove po uputama ljekara,- vodi potrebnu evidenciju o dnevnom odnosno mjesečnom broju usluga, i evidenciju o naplati pojedinih usluga, -učestvuje u zdravstvenim predavanjima i edukaciji osoblja i pacijenata……

2. referent za internu kontrolu, izradu projekata i blagajnik – vrši kontrolu: dokumentacije o potrošnji goriva po vozilima i vozačima, potrošnji lijekova po službama, potrošnji higijenskog materijala, naplaćenim participacijama…,- prati objavljivanje konkursa za dodjelu donacija po projektiva,- priprema projekte,- stara se da pripremljeni projekti budu urađeni po traženim procedurama i budu dostavljeni u roku,-svakodnevno vrši naplatu gotovine po računima izdatim fizičkim i pravnim licima, te naplatu sredstava od participacije po blokovima po službama, – vrši isplatu gotovinskih plaćanja, isplatu putnih naloga za službena putovanja,- vodi blagajnički dnevnik,- napredni rad u programima Excel, Word, IBM SPSS, te fiskalnom uređaju, – podiže gotov novac iz banaka….

Svi kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:
1.- kraću biografiju sa naznakom kontakt telefon, e-mail adresu
2.- PBA 3 obrazac (cips)

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije. JZU Dom zdravlja Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona(“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa, nadležna komisija će organizovati pismeni a nakon toga i usmeni ispit,a za radno mjesto 2. i praktični o čemu će kandiati biti obavješteni u roku ne kraćem od 5 dana od dana zakazivanja ispita.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca),
2. uvjerenje o državljanstvu

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:
– JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC, Josipa Šibera bb, 76250 Gradačac

Sa naznakom – Prijava na oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto________________________

Na poleđini zatvorene koverte naznačiti ime i prezime kandidata, adresu , kontakt telefon, e-mail.

Prijave se dostavlju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu” Oslobođenje ”, odnosno na web stranici JZU Dom zdravlja Gradačac (www.dzgradacac.com), te na stranici Zavoda za zapošljavanje, Biro Gradačac.

Prilog: Prijavni obrazac ( isti se može preuzeti na web stranici ustanove ili u prostorijama upravne zgrade).