JP Šume TK d.d Kladanj: Oglas za prijem 12 izvršilaca u radni odnos

JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

ŠUMSKO GAZDINSTVO ”KONJUH” KLADANJ

 1. Kočijaš – 2 (dva) izvršioca na Šumariji „Srednja Drinjača“, u trajanju od 1 (jedne) godine

Posebni uslovi:

 • NK/PK ;
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.                                                                                   

Opis poslova:

-Priprema animal prije početka radova te pregleda opremu i pribor za vuču;- Isprezanje animala po završenom radnom vremenu ili u vrijeme pauze za odmor;- Redovno održava, čisti i hrani animal u toku radnog vremena;- Vodi računa o zdravst. stanju i kond. anim. te zavis.od toga određ. mogući teret  za vuču;- Goni animal pod teretom i bez tereta uz uklanjanje eventualnih prepreka na šumskim vlakama,- Zakiva i iskiva pribor za vuču alatom predviđenim za to;- Primaknutu-izvezenu oblovinu uredno slaže na šumskom stovarištu ili međustovarištu;- Po završenom poslu animal čisti, prijavljuje eventualne povrede ili oboljenja i smješta u štalu;- Blagovremeno poručuje ošteč. i dotraj. opremu i pribor za vuču te sa kovačem iskiva  animal i pregleda potkove;- Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu poslovođe;- Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi na eksploataciji.

 • Vozač zglobnog traktora, 1 (jedan) izvršilac, na Šumariji „Srednja Drinjača“, u trajanju od 1 (jedne) godine

Posebni uslovi:

–    KV/saobraćajna;

–    1 (jedna) godina radnog iskustva.

Opis poslova:

 -Izvlačenje šumskih sortimenata traktorskim vitlom i sajlom;- Vuča šumskih sortimenata po zemlji od panja do međustovarišta, ili od šumskog puta do međustovarišta;- Razvoženje šumskih sortimenata (navlačenje) na stovarište; -Rad sa kašikom na prosjecanju puteva i čišćenju snijega;-Popravke šumskih vlaka i kolovoza puta prosjecanjem i ravnanjem; – Planiranje gornjeg stroja puta nagrtanjem šljunka ili kamena;-Blagovremeno pranje, čišćenje i podmazivanje traktora, provjera    ispravnosti  elektroinstalacija, upravljačkog i kočionog mehanizma i dr.;-Blagovremeno servisiranje, zamjena ulja u motoru, kontrola vode u  hladnjaku i sredstava protiv zamrzavanja; – Vođenje evidencije o radu traktora u praznom i punom hodu, o potrošnji goriva i maziva, pneum., troškova servisiranja i dr. ;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za iskorištavanje – eksploataciju šuma.

ŠUMSKO GAZDINSTVO ”SPREČKO” ŽIVINICE

 1. Pratilac uz zglobni traktor – 2 (dva) izvršioca (po jedan na Šumarijama „Banovići“ i „Tuzla“), u trajanju od 1 (jedne) godine:

       Posebni uslovi:

 • KV/šumarska;
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva.

Opis poslova:

-Porubljivanje (šproncanje) oble građe;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu građu koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; -Vezivanje oble građe traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble građe;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble građe na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova, kod demontiranja i natezanja lanaca na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signaliste na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma.

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu– 3 (tri) izvršioca (dva na Šumariji „Banovići i jedan na Šumariji „Tuzla“), na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci

      Posebni uslovi:

 –     NK/KV/SSS.

Opis poslova:

– Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara; -Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu;-Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom; Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; -Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; – Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva; – Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; -Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala;- Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva;-Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.; – Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove;-Vrši okopavanje sadnica; -Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala); -Vrši gašenje šumskih požara;-Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova.

ŠUMSKO GAZDINSTVO ”MAJEVIČKO” SREBRENIK

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu– 2 (dva) izvršioca (po jedan na Šumariji „Srebrenik“ i „Čelić“), na određeno vrijeme, u trajanju od 3 (tri) mjeseca

     Posebni uslovi:

–     NK/KV/SSS.

-Opis poslova (identičan tekstu opisa poslova za pomoćnog radnika ŠG“Sprečko“).

ŠUMSKO GAZDINSTVO ”VLASENIČKO” TURALIĆI, KLADANJ

 1. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma– 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jedne) godine

       Posebni uslovi:

 • VSS/dipl.ing.šum.;

1 (jedna) godina radnog iskustva.

Opis poslova:

-Priprema i vrši sprovođenje izvođenja planova uzgajanja i zaštite šuma za šumariju za koju je zadužen  rješenjem i predaje nadređenom rukovodiocu;- Sastavlja godišnji plan šumsko – uzgojnih radova za šumariju za koju je odgovoran.-Organizuje i učestvuje u radu komisije za kolaudaciju šumsko-uzgojnih radova;- Prati i kontroliše zdravstveno stanje šuma;- Radi na izdvajanju sjemenskih sastojina, praćenju godina uroda i organizovanju prikupljanja sjemena;-Vodi registere i obrasce propisane Zakonom o šumamam za šumariju za koju je odgovoran;- Sastavlja iskaz sječa za šumariju za  koju je odgovoran i dostavlja šefu teh. pripreme ŠG;- Primjenjuje propise iz oblasti uzgoja, zaštite šuma i ekologije;- Vodi evidenciju o izvršenim radovima, sastavlja statističke i druge izvještaje predviđene Zakonom i internim aktima Preduzeća u utvrđenim rokovima; -Putem upravnika Šumarije dostavlja direktoru ŠG periodične i godišnje izvještaje za ovu oblast;- Stalno kontaktira sa poslov. uzgoja i zaštite i čuvarima šuma i organizuje kompletnu zaštitu šuma, izvođenje šumsko-uzgojnih radova.- Obavlja druge poslove po nalogu upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je upravniku Šumarije.

 1. Lugar – čuvar šuma– 1 (jedan) izvršilac na Šumariji „Jelica“ Sapna, na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jedne) godine

       Posebni uslovi:

 • SSS/šumarska;
 • 1 (jedna) godine radnog iskustva.

Opis poslova:

-Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji, te zaštitia šuma od požara;- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta,-Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju površina koje su određene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena,- Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predviđena Planom zaštite od požara,- Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zaplijenjenog drveta i sporednih šumskih proizvoda,- Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijski nema poslovođe.

Pored navedenih posebnih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće opće uslove:

– da su državljani BiH;

– da su stariji od 18 godina;

– da im zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje se

  prijavljuju;

– da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti:

 1. Diplomu/svjedočanstvo o završenom obrazovanju (original ili ovjerenu kopiju);
 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju)
 4. Potvrdu o prebivalištu-CIPS (original ili ovjerenu kopiju)
 5. Potvrdu o radnom iskustvu ili kopiju radne knjižice ili uvjerenje PIO/MIO ili uvjerenje Porezne uprave (original ili ovjerenu kopiju);
 6. Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat, rok: mjesec dana po izvršenom izboru);
 7. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (dostavlja izabrani kandidat, rok: mjesec dana po izvršenom izboru).

Ukoliko na dokumentima nema naznake roka važenja, isti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i slično) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Prijave (Prijavni obrazac se nalazi na web stranici Preduzeća), sa traženom dokumentacijom, mogu se dostaviti lično ili putem preporučene pošte na adresu Gazdinstva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje:

-JP”Šume TK”d.d. Kladanj, ŠG”Konjuh” Kladanj,

Ul. Patriotske lige bb, 75 280 Kladanj;

– JP”Šume TK”d.d. Kladanj, ŠG”Sprečko” Živinice,

Ul. Oslobođenja 13, 75 270 Živinice;

– JP”Šume TK”d.d. Kladanj, ŠG”Majevičko”Srebrenik,

Ul. Majevička 20, 75 350 Srebrenik;

– JP”Šume TK”d.d. Kladanj, ŠG”Vlaseničko”Turalići, Kladanj

Starić b.b., 75 280 Kladanj

sa naznakom: „Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“-NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas u dnevnim novinama „Oslobođenje“ objavljen 18.10.2019.godine.