JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo Zavisno društvo RMU Đurđevik: Oglas za prijem radnika u radni odnos

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ”Đurđevik” raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, na sljedeće radne pozicije:

1. Rudarski radnik-utovarač na pripremi i dobijanju uglja – 6 izvršioca

Kratak opis poslova radnog mjesta: Radi na dopremi materijala neophodnog za normalan rad i utovar materijala u transporter, dobijene poslove od pretpostavljenog obavlja savjesno i tačno,  skuplja alat i odlaže ga na za to predviđeno mjesto.

Pored opštih zakonskih uslova  (zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i da su kandidati državljanin BiH) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove::

 – Završen I stepen stručne spreme, osnovna škola, sa ili bez  radnog iskustva.        .

2. Rudarski radnik-utovarač na transportu  – 11 izvršioca  

Kratak opis poslova radnog mjesta: Vrši istovar građe i materijala na određeno mjesto, isti sortira po dimenzijama u namjeni vodeći računa o urednosti i čistoći mjesta istovara, vrši utovar materijala i uređaja predviđenih za izvlačenje iz jame radi eventualne opravke i zamjene.

Pored opštih zakonskih uslova  (zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i da su kandidati državljanin BiH) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

– Završen I stepen stručne spreme, osnovna škola, sa ili bez  radnog iskustva.        .

3.Rudarski radnik-utovarač na održavanju  –  3 izvršioca

Kratak opis poslova radnog mjesta: Vrši istovar građe i materijala na određeno mjesto, isti sortira po dimenzijama u namjeni vodeći računa o urednosti i čistoći mjesta istovara, vrši utovar materijala i uređaja predviđenih za izvlačenje iz jame radi eventualne opravke i zamjene.

Pored opštih zakonskih uslova  (zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i da su kandidati državljanin BiH) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

– Završen I stepen stručne spreme, osnovna škola, sa ili bez  radnog iskustva.       

Kandidati su obavezni da uz svojeručno potpisanu prijavu na Oglas sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuju, naznakom broja telefona i adresom stanovanja priložiti slijedeće dokumente:

Za radna mjesta 1, 2 i 3 :

1.  kraća biografija,

2.  svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,

3.  izvod iz matične knjige rođenih,

4.  kandidati koji posjeduju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima potrebno je da dostave, dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (potvrda ili uvjerenje poslodavca kod kojeg je kandidat radio ili radi).

Pored navedene dokumentacije:

-kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, zatim kandidati koji imaju status ratnog vojnog invalida trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite.

Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerena kod nadležnog organa. Društvo neće vršiti povrat priložene dokumentacije uz prijavu na oglas.

 Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijave za svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju.

 Kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene Oglasom za radna mjesta pod rednim brojevima:1, 2 i 3 i koji budu dostavili traženu dostavljenu dokumentaciju biće pozvani na usmeni ispit.

 O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 Kandidati koji budu izabrani bit će prije zaključivanja ugovora o radu upućeni na ljekarski pegled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani.

 Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana obajvljivanja u dnevnim novinama. (16.9.2019 – objavljen u listu Dnevni avaz)

 Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova predviđenim Javnim oglasom dostaviti neposredno na protokol JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU ”Đurđevik” d.o.o. Đurđevik ili putem pošte sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM _,,    – NE OTVARAT(navesti naziv radnog mjesta)

Na adresu:

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo,

ZD RMU ”Đurđevik” d.o.o. Đurđevik

75272 Đurđevik