JP BH Pošta: Oglas za prijem više radnika u radni odnos

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, Odluke o postupku prijema u radni odnos broj: U.D.-01-3.2.-4433-1/19, od 12.03.2019.godine, člana 14. Pravilnika o radu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, i Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: U.D.-01-3.1.-9859-4/19, od 09.07.2019.godine, U.D.-01-3.2-17486-4/18, od 12.02.2019.godine, U.D.-01-3.1.-10630-4/19, od 09.07.2019.godine, U.D.-01-3.1.-10631-4/19, od 09.07.2019.godine, U.D.-01-3.1.-10628-4/19, od 09.07.2019.godine, U.D.-01-3.1.-9834-4/19, od 09.07.2019.godine, U.D.-01-3.2-15980-8/18, od 13.12.2018.godine, U.D.-01-3.1.-8295-4/19, od 30.05.2019.godine, U.D.-01-3.2-623-2/19, od 14.01.2019.godine, U.D.-01-3.1.-5150-4/19, od 18.04.2019.godine, U.D.-01-3.2-1471-4/19, od 12.02.2019.godine, U.D.-01-3.1.-4058-4/19, od 09.07.2019.godine i U.D.-01-3.1.-3508-6/19, od 09.07.2019.godine, Centar pošta Tuzla, raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos:

Služba za poštansku eksploataciju

Pošta I reda 75101 Tuzla
1.Operator- šalterski radnik 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
2.Dostavljač – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Pošta II reda 76120 Brčko
3.Operator- šalterski radnik 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
4. Dostavljač- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta III reda 75104 Tuzla
5. Operator- šalterski radnik 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta IV reda 75246 Čelić
6. Operator- šalterski radnik 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta IV reda 76206 Brka
7. Dostavljač – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pošta V reda 75358 Duboki Potok
8. Dostavljač – 1 izvršioc na određeno vrijeme, najduže do jedne godine

Služba za ekonomsko finansijske poslove
9. Operator – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Odjeljenje unutrašnje zaštite
10. Čuvar – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Služba – Poštanski Centar
Transport
11. Vozač – 3 izvršioca na neodređeno vrijeme

Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojevima: 1., 3., 5. i 6.:

Vrši sve vrste uplata i isplata na platnom prometu, uputničkoj i štednoj službi; Obavlja poslove mjenjačke službe; Na šalteru prima sve vrste poštanskih pošiljaka i vodi evidenciju dnevnih radova; Trebuje i preuzima poštanske marke i vrijednosnice i vrši prodaju istih na šalteru pošte; Pruža telegrafske i faks usluge; Obavlja poslove pružanja telefonskih usluga putem kabinskih posrednika; Po potrebi organizuje tehnološki proces rada u svojoj smjeni; Odgovoran je za pravilno i bezbjedno rukovanja gotovim novčanim sredstvima, interveniše u slučaju smetnji i zastoja u radu; Vodi dnevnu i mjesečnu evidenciju i popunjava statističke obrasce pošte; Vodi kreditnice za korisnike; Vodi knjigu prispjelih i primljenih potražnica; Vrši kontrolu rada glavne i pomoćne blagajne; Vrši kontrolu prijema telegrama i vođenja računa telegrafskih usluga; Vrši kontrolu pregleda rada; Vrši svakodnevnu kontrolu unosa podataka i odgovoran je za tačnost istih; Po potrebi obavlja i poslove Blagajnika. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 3., 5. i 6. kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) :
1. Izvod iz matične knjige rođenih- rodni list ;
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci);
4.Srednja škola –IV stepen;
5. Poznavanje rada na računaru;
6. 6 (šest) mjeseci radnog iskustva;

Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojevima 2., 4., 7. i 8. :

Vrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice; Vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu; Vrši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki; Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; Vrši prijem uplata na domu; Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića; Vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu; Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec, a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim; Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu, a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „ do broja ??“ i dr.; Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radna mjesta pod rednim brojevima 2., 4., 7. i 8. kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
1. Izvod iz matične knjige rođenih-rodni list ;
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci);
4. Srednja škola – III stepen;
5. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva;

Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 9. :

Radi na poslovima naplate prihoda, vodi računa o blagovremenom fakturisanju.Vrši mjesečnu rekapitulaciju obračuna prihoda po vrstama.Vrši obračun plaća i obračunavanje naknada za bolovanje i druge naknade.Vrši knjigovodstvene poslove.Kontaktira sa drugim službama u CP iz domena.Kontroliše primjenu cjenovnika.Vrši sačinjavanje izvještaja.Vrši kontrolu zbirnih računa. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) :
1. Izvod iz matične knjige rođenih-rodni list ;
2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci);
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci );
4. Srednja škola –IV stepen;
5. Poznavanje rada na računaru;
6. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva;

Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 10. :

Vrši poslove osiguranja i čuvanja radnika i drugih osoba, poslovnog prostora i imovine, otkrivanja i sprečavanja pojava koje mogu nanijeti štetu radnicima, drugim osobama i imovini, onemogućava pristup nepoznatim osobama u zaštićeni prostor, upućuje i nadzire kretanja stranaka koje dolaze u zaštićeni objekat. Učestvuje u intervenciji po dojavi kao i pratnji novca i drugih vrijednosti. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) :

1. Izvod iz matične knjige rođenih-rodni list ;
2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci );
4. Srednja škola – III ili IV stepen;
5. Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite;
6. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva;

Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 11. :

Vrši prijevoz poštanskih zaključaka na linijama ORP-a i RP-a, vodi putne naloge prema važećim uputstvima, vrši utovar i istovar poštanskih zaključaka, vrši sravnjenje u otpremi i prispijeću sa kontrolorima poštanskog centra i kontrolorima odredišnih pošta, odgovara za bezbijednost vozila i zaključaka, vrši manje popravke na vozilu i odgovara za veće štete prouzrokovane nemarom i nepažnjom. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 11. kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) :
1. Izvod iz matične knjige rođenih-rodni list ;
2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6mjeseci ) ;
4. Srednja saobraćajna škola III stepen-vozač motornih vozila;
5. Položen ispit za B kategoriju;
6. 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva;

Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava, dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (period angažovanja i stručna sprema radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (period angažovanja i stručna sprema radnog mjesta). Uvjerenja o uplaćenim doprinosima se neće priznavati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

Poznavanje rada na ručunaru dokazuje se Certifikatom o poznavanju rada na računaru ili kopijom razreda srednje škole u kojoj su kandidati imali predmet informatiku i kojim se dokazuje položen ispit iz informatike, ili kopija položenog ispita na fakultetu.

Kandidat može da se prijavi na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, ukoliko su isti uslovi za radna mjesta.

Polaganju ispita mogu da pristupe samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Komisija za izbor kandidata obavještava kandidate o datumu polaganja ispita pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu javnog oglasa. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, oblast poslova
kojom se bavi Društvo i na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto, na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita.
O datumu,vremenu i mjestu polaganja pismenog dijela ispita, bit će obaviješteni pismenim putem.
Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi mali broj kandidata.

Prijavljivanje na oglas : Uz obavezno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i naznakom na koje radno mjesto se kandidata prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze koji su nabrojani za radno mjesto na koje se prijavljuje. Kandidati koji za radna mjesta za koja se traži Srednja škola III ili IV stepen umjesto diplome o završenoj Srednjoj školi III ili IV stepen dostave fakultetsku diplomu neće biti uzeti u razmatranje. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje.

Prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 14 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama ,,Dnevni avaz“ na adresu: Centar pošta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića br. 29., 75000 Tuzla sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku- redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta i Poštu.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Oglas objavljen u listu Dnevni avaz 17.7.2019