Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzla

Na osnovu člana 48. stav (5) i člana 83. stav (5) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 34. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), te člana 2. i 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02-34-A-2363-2019 od 3.4.2019. godine, Gradonačelnik Grada Tuzla objavljuje
JAVNI POZIV za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Javni poziv otvoren zaključno sa 16.4.2019. godine)

I. Naziv pozicije:
1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke – 9 izvršilaca
2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke – 4 izvršioca
3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – građevinske struke – 1 izvršilac
4. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – saobraćajne struke – 1 izvršilac
5. Lice sa završenom SSS/IV stepen stručne spreme – društvenog ili tehničkog smjera – 5 izvršilaca.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

LINK 1
LINK 2

Prijavni_obrazac_Visoka_stručna_sprema(1)

Prijavni_obrazac_Srednja_stručna_sprema