Javni poziv studenticama i studentima za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2018. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2018. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2018. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini je odobreno 200 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 130 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 65 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 5 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:
• isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

Ostali uslovi:
• dobro vladanje njemačkim jezikom,
• raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
• studentice/i se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
• spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Prijava treba da sadrži sljedeće:
1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom,
2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
3. Dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
4. Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovne/i studentice/i) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
5. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

* Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

Način podnošenja prijava:
Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:
• Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
• Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
• Studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
sa naznakom “Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2018”

Rok za slanje prijava je petak 19.01.2018. godine.

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:
• Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
• Prednost će imati studentice/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude.
• U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
• Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u ZAV, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba krajem januara 2018. godine.

Savezna agencija za rad će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kontakt osobe:

Merima Planinčić
tel.: 033/560 354
E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba

Spomenka Došenović
tel.: 033/201 600
E-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba

Bewerbungsbogen

Imma FB dt-bosnisch_2013

Merkblatt