JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla

Na osnovu člana 20.a stav (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 21. stav 1. tačka 7. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla br. 01/1-1-45/2-17-1 od 26.09.2017. godine, br. 01/1-1-45/2-17-1/19 od 19.08.2019. godine i br. 01-02-541/P-5/19-4 od 21.01.2020. godine i člana 10. stav 4) Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla br. 01-04-1-184/S-1/20-3 od 13.03.2020. godine, Saglasnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK broj: 09/1-30-009143-20 od 06.05.2020. godine i Odluke o pokretanju postupka zasnivanja radnog odnosa sa novim radnicima br. 02-30-1-367/20 od 22.05.2020. godine, DirektoricaJU Služba za zapošljavanje TK Tuzla Tuzla objavljuje:

J A V N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla

RADNA MJESTA, BROJ IZVRŠILACA I TRAJANJE UGOVORA:

1. Stručni saradnik za pravne i normativne poslove1 (jedan) izvršilac

– na određeno vrijeme do isteka porodiljskog odsustva 

2. Stručni saradnik za sigurnost i zaštitu-1 (jedan) izvršilac

 – na neodređeno vrijeme

3. Stručni saradnik za informatiku i statistiku-1 (jedan)  izvršilac

  – na neodređeno vrijeme

4. Šef biroa – savjetodavac-Kalesija-1 (jedan)  izvršilac

 – na neodređeno vrijeme

5. Evidentičar-referent na šalteru u općinskom Biro-u Lukavac-1 izvršilac

–  na neodređeno vrijeme

6. Evidentičar-referent na šalteru u općinskom Biro-u Gradačcu-1 izvršilac                                                                                        

 – na neodređeno vrijeme

7.  Vozač –  domar-1 (jedan)  izvršilac na neodređeno vrijeme

– na neodređeno vrijeme

1. Kratak opis poslova:

Priprema materijale za rad Upravnog odbora i vrši administrativne poslove za isti u okviru djelokruga rada Sektora. Dobijene materijale od strane organizacionih jedinica, direktora Službe, Upravnog odbora i drugih, blagovremeno dostavlja članovima Upravnog odbora u skladu sa važećim Poslovnikom. Učestvuje na sjednicama organa upravljanja i uredno vodi zapisnike o istim, učestvuje u izradi prijedloga odluka, zaključaka, izvještaja, informacija i drugih akata donesenih na sjednicama organa upravljanja. Učestvuje u izradi prijedloga odluka, zaključaka, izvještaja, informacija i drugih akata za direktora Službe i šefa Sektora, prati realizaciju zaključaka, odluka i drugih zadataka datih od strane organa upravljanja, direktora i šefa Sektora. Priprema prijedloge upravnih akata o kojima odlučuje direktor, prati izmjenu propisa i predlaže njihovo usaglašavanje sa aktima Službe. Učestvuje u izradi normativnih i drugih akata Sektora/Službe, vrši izradu rješenja, odluka, zaključaka, ugovora i drugih pojedinačnih pravnih akata iz djelokruga rada Sektora, po nalogu šefa Sektora, vrši izradu svih podnesaka sudu, organima uprave i drugim državnim organima i tijelima iz djelokruga rada Sektora, radi na provođenju radnji upisa u sudski registar i druge registre, po nalogu šefa Sektora, po punomoći vrši zastupanje pred sudovima i drugim organima u poslovima iz nadležnosti Službe.

2. Kratak opis poslova:

Definiše, planira, priprema, predlaže i provodi sigurnosnu politiku Službe. Definiše, planira, priprema i predlaže strategiju i akcioni plan sigurnosti i zaštitu na radu. Predlaže mjere sigurnosti i zaštite na radu. Pruža stručnu pomoć u provedbi i unapređivanju zaštite na radu, analizira  i detektuje savremene sigurnosne izazove, vezane za  tehničku, administrativnu i ličnu sigurnost. Analizira sigurnost radnog okruženja i radnih uslova u cilju zaštite života i zdravlja radnika Službe i svih građana u objektima Službe. Utvrđuje i nadzire protupožarnu sigurnosti, te nadzire provedbu odgovarajućih protupožarnih mjera, stara se o tehničkoj ispravnosti instalacija u Službi, a naročito sistema za PPZ, elektro-uređaja, telefonskih instalacija i o tome obavještava neposrednog rukovodioca. Unapređuje sigurnost i zaštitu poslovanja kroz analize i procjene značaja i učinka potencijalnih prijetnji, praćenjem relevantnih informacija, te predlaže uvođenje i praćenje primjene sigurnosnog sistema zaštite, u skladu sa relevantnim Zakonima i propisima. Predlaže, učestvuje u izradi i usklađivanju pravilnika i akata Službe iz domena sigurnosti i zaštite na radu, te prati i nadzire njihovo provođenje i učinkovitost, nadzire i koontroliše primjenu svih mjera sigurnosti vezanih za sigurnost, zaštitu na radu i zaštitu ličnih podataka. Izrađuje planove procjene rizika, sačinjava informaciju rukovodiocu Sektora i direktoru Službe o cjelokupnom stanju  sigurnosti i zaštite na radu. Sačinjava prijedlog mjera za unapređenje cjelokupnog sigurnosnog ambijenta. Predlaže obuku radnika Službe iz domena sigurnosti i zaštite na radu.

3. Kratak opis poslova:

Organizuje servisiranje opreme, učestvuje u izradi standarda za opremu, učestvuje u nabavci i distribuiranju opreme, koordinira sa ovlaštenim servisima u slučaju težih kvarova. Učestvuje u izradi uputstava za instaliranje, konfigurisanje, preventivno i redovno održavanje opreme, softvera i brine o njihovom sprovođenju, u koordinaciji sa neposrednim rukovodiocem–šefom sektora. Objedinjuje evidencije o stanju opreme, instaliranog softvera, otkazima, zastojima i drugim intervencijama u saradnji sa organizacionim jedinicama Službe. Objedinjuje evidencije o izvršenim intervencijama servisa i vremenu odziva servisa u saradnji sa organizacionim jedinicama. Pruža stručnu pomoć korisnicima pri korištenju implementiranih aplikacija, vrši uspostavljanje mrežnih komunikacija za potrebe svih organizacionih jedinica Službe, Učestvuje u organizovanju i pripremi obuke kadrova za korištenje IS i radnih stanica, u saradnji sa administratorom baze podataka i šefovima biroa. Izrađuje  i obrađuje redovne statističke i druge izvještaje, te koordinira rad na njihovoj izradi, u saradnji sa administratorom baza podataka i šefovima biroa, izrađuje zbirne statističke izvještaje za Kanton i Federalni zavod za zapošljavanje, pored redovnih (mjesečnih i periodičnih) statističkih izvještaja, vrši pripremu i obradu svih drugih izvještaja na zahtjev neposrednog rukovodstva i drugih klijenata. Izrađuje mjesečni statistički bilten Službe.

4. Kratak opis poslova:

Organizuje i rukovodi radom biroa, obezbjeđuje izvršavanje svih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada biroa, uspostavlja komunikaciju sa poslodavcima, nezaposlenim osobama i predstavnicima lokalne zajednice. Prati kratkoročne i srednjoročne potrebe poslodavaca u oblasti posredovanja u zapošljavanju te obezbjeđuje i/ili predlaže mjere za unapređenje i usaglašavanju ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada. Kontroliše spiskove novčane naknade i u roku od 5 dana podnosi izvještaj šefu Odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju i direktoru Službe,  da li ima osoba koje su brisane sa evidencije nezaposlenih a primaju novčanu naknadu ili ih nema. Obavlja stručne, operativne i druge poslove u pripremi i realizaciji programa zapošljavanja i drugih aktivnih mjera. Prati efikasnost postojećih mjera zapošljavanja, potrebe različitih ciljnih grupa nezaposlenih i predlaže primjenu odgovarajućih mjera programa podrške, u skladu sa identifikovanim potrebama. Odgovoran je za tačnost evidencija koje vodi biro. Kontroliše ažurnost i tačnost upisivanja rješenja o priznavanju prava i prekidu novčane naknade u bazu podataka, kontroliše saradnju radnika biroa sa stručnim osobama iz Službe i preduzima potrebne mjere da se brzo i efikasno otklanjaju sve pogreške nastale u birou, u skladu sa uputama stručnih radnika Službe. Obavlja poslove iz djelokruga rada stručnog saradnika – savjetodavca. Vodi informativne seminare sa grupama novoprijavljenih, te prvi intervju sa trijažom i planom zapošljavanja i o tome podnosi pismeni izvještaj svakog mjeseca neposrednom rukovodiocu. Radi u klubu za traženje posla i o tome podnosi izvještaj šefu odjeljenja i rukovodiocu sektora. Kontroliše kompletnost i formalnu ispravnost podnesene dokumentacije za novčanu naknadu i  po potrebi  vrši popunjavanje obrasca „podaci o radnom stažu“ nezaposlene osobe. Po potrebi kompletira zahtjev poslodavca za izdavanje radne dozvole za rad stranca. Obavlja poslove uspostavljanja ili utvrđivanja prestanka prava po osnovu nezaposlenosti i donosi rješenje o istom (donošenje rješenja o prestanku vođenja na evidenciji nezaposlenih i slično).

5. i 6. Kratak opis poslova:

Poslovi info-pulta, tj. jednostavno informisanje nezaposlenih osoba, poslodavaca i drugih korisnika usluga o djelokrugu rada biroa, pravima nezaposlenih osoba po osnovu nezaposlenosti, i drugim pitanjima iz djelokruga rada biroa, vrši sve administrativne poslove vezane za prijavu i odjavu nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih, svakodnevno kontroliše da li se na evidenciji biroa nalaze osobe koje po zakonu ne mogu imati svojstvo nezaposlene osobe i vrši brisanje sa evidencije istih ukoliko ih ima, vrši prijem rješenja o ostvarivanju prava na novčanu naknadu i drugih prava nezaposlenih

osoba i odgovoran je za unos istih u aplikaciju radi vođenja evidencije, po potrebi kompletira zahtjeve nezaposlenih osoba za ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti i iste šalje u Službu na rješavanje, vodi propisane evidencije o nezaposlenim osobama i druge evidencije u skladu sa Zakonom, vrši evidentiranje redovnog javljanja korisnika, vrši izdavanje potvrda za ostvarivanje drugih prava, vrši poslove vezane za arhivu u birou, odgovoran je za pravilno i zakonito utvrđivanje datuma kada treba nezaposlenu osobu odjaviti sa biroa zbog nastanka promijenjenih okolnosti, odgovoran je za pravilno popunjavanje i blagovremeno slanje Izvještaja o nastanku promijenjenih okolnosti radi prekida isplate novčane naknade i prekida ostvarivanja drugih prava po osnovu nezaposlenosti.

7. Kratak opis poslova:

Obavlja poslove vozača putničkog vozila po nalogu šefa Sektora ili direktora. Poduzima sve mjere za kvalitetno i blagovremeno održavanje i korištenje vozila Službe. Priprema vozilo za put i kontroliše tehničku ispravnost i vrši sitnije popravke vozila (kontrola ulja, vode, guma, sistema kočenja, svjetlosnih i zvučnih signala i sl.). Vodi uredno putne naloge za vozila (relacije, utrošak goriva, maziva i sl.). Vrši kontrolu ispravnosti svih instalacija (električnih, vodovodnih i grejnih) i poduzima potrebne mjere za otklanjanje nastalih kvarova, vrši popravke na stalnim sredstvima i inventaru Službe, koje ne zahtijevaju angažovanje lica i preduzeća izvan Službe. Brine se o prenosu materijala i inventara. Brine se o ispravnom funkcionisanju grijanja.

KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU NA JAVNI OGLAS MORAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE POSEBNE USLOVE, i to za:

Poziciju 1.

– VSS – VII stepen, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema   studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravnog smjera;

– Radno iskustvo: 1 godina u struci nakon završene visoke stručne spreme;

– Poseban uslov: položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja i poznavanje rada na računaru;

Poziciju 2.

– VSS – VII stepen stručne spreme, završen Fakultet političkih nauka, odsjek Sigurnosnih i mirovnih studija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova;

– Radno iskustvo: 1 godina u struci nakon završene visoke stručne spreme.

– Poseban uslov: poznavanje rada na računaru.

Poziciju 3.

– VSS–VII stepen, dipl. ing. elektrotehnike, dipl. ing informacionih tehnologija, dipl. ing. poslovne informatike, dipl. ing. informatike, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova;

– Radno iskustvo: 1 godina  nakon završene visoke stručne spreme;

– Posebni uslovi: poznavanje novih informacionih tehnologija, poznavanje engleskog jezika;

Poziciju 4. .

– VSS – VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, društvenog  ili tehničkog smjera, koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova;

– Radno iskustvo: 2 godine u struci nakon završene visoke stručne spreme;

– Poseban uslov: poznavanje rada na računaru;

Poziciju 5. i 6.

– IV stepen stručne spreme, društvenog ili tehničkog smjera,

-Radno iskustvo: 6 mjeseci u struci nakon završene srednje stručne spreme.

-Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru

Poziciju 7.

– Stručna sprema: III stepen, metalska struka.

– Radno iskustvo: 6 mjeseci.

– Poseban uslov: vozačka dozvola “B” kategorije.

PORED POSEBNIH USLOVA NAVEDENIH U JAVNOM OGLASU KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI I SLJEDEĆE OPŠTE USLOVE i to:                                                                  

– da je državljanin Bosne i Hercegovine-dostaviti uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena kopija);

– da je punoljetna osoba-dostaviti izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija);

– da ima opću zdravstvenu sposobnost;

– da nije obuhvaćena članom IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava kandidata);

– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa/oglasa nije otpuštena iz državne službe kao rezultat  disciplinske mjere (uvjerenje izdato od organa državne službe ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije radio u organima državne službe);

Napomena: Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da ispunjava opću zdravstvenu sposobnost i dokaz o nevođenju krivičnog postupka.

PRIJAVA NA JAVNI ODGLAS-POTREBNI DOKUMENTI i to za:

Poziciju 1.

– originali ili ovjerene kopije

– popunjen prijavni obrazac/orginal;

– fakultetsku diplomu VII stepena, pravnog fakulteta, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravnog smjera;

– dokaz o radnom iskustvu od 1 godine u struci nakon završene visoke stručne spreme;

– dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu ili ispitu općeg znanja;

– dokaz o poznavanju rada na računaru;

Poziciju 2.

         – originali ili ovjerene kopije

– popunjen prijavni obrazac/orginal;

– fakultetsku diplomu VII stepena stručne spreme, završen Fakultet političkih nauka, odsjek Sigurnosnih i mirovnih studija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova;

– dokaz o radnom iskustvu od 1 godine u struci nakon završene visoke stručne spreme;

– dokaz o poznavanju rada na računaru;

Poziciju 3.

           – originali ili ovjerene kopije

– popunjen prijavni obrazac/orginal;

– fakultetsku diplomu VII stepena stručne spreme dipl. ing. elektrotehnike, dipl. ing informacionih tehnologija, dipl. ing. poslovne informatike, dipl. ing. informatike, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova;

– dokaz o radnom iskustvu od 1 godine u struci nakon završene visoke stručne spreme;

– dokaz iz oblasti novih informacionih tehnologija;

– dokaz o poznavanju engleskog jezika;

Poziciju 4.

           – originali ili ovjerene kopije

– popunjen prijavni obrazac/orginal;

– fakultetsku diplomu VII stepena stručne spreme fakulteta društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, društvenog  ili tehničkog smjera, koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova;

– dokaz o radnom iskustvu od 2 godine u struci nakon završene visoke stručne spreme;

– dokaz o poznavanju rada na računaru;

Poziciju 5. i 6.

            – originali ili ovjerene kopije

– popunjen prijavni obrazac/orginal;

– diplomu IV stepen stručne spreme, društvenog ili tehničkog smjera,

– dokaz o radnom iskustvu od 6 mjeseci;

– dokaz o  poznavanju rada na računaru.

Poziciju 7.

           – originali ili ovjerene kopije

– popunjen prijavni obrazac/orginal;

– diplomu III stepena metalske struke;

– dokaz o radnom iskustvu od 6 mjeseci;

– dokaz o posjedovanju vozačke dozvole “B” kategorije;

Napomena: Kandidati su obavezni dati potpisanu izjavu da su saglasni sa postupanjem i obradom njihovih ličnih podataka na osnovu člana 4. i 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. novine FBiH“ br. 49/06, 76/11 i 89/11)

PROBNI RAD:

U skladu sa članom 21. Zakona o radu F BiH i članom 19. Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK će se sa svakim kandidatom koji bude odabran konačnom odlukom za prijem u radni odnos, ugovoriti probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU:

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji istu dokažu (dokaz) a koju prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivanjem na poseban zakon po kojem imaju prednost (primjer: prava iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovoh porodica). Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju kojom dokazuje prednost pri zapošljavanju smatrat će se urednom, ali neće biti dodatno bodovana.

PRIJAVA NA VIŠE RADNIH MJESTA:

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama.

U protivnom, prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

PROCES IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Potpune, uredne i blagovremene prijave kandidata razmatra Komisija imenovana od strane direktora koja će obaviti pregledanje/razmatranje dokumentacije, obavljanje usmenog i pismenog ispita za svakog kandidata, bodovanje kandidata, sastavljanje rang liste najuspješnijih kandidata.

Samo sa kandidatima za pozicije 1.,2.,3. i 4. nakon razmatranja dokumentacije, a prije usmenog ispita bit će održan pismeni ispit.

O detaljima vremena i mjesta održavanja ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita.

Nakon provedenog postupka javnog oglasa, Direktorica Službe će donijeti odluku o prijemu lica sa kojima će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

ROK PRIJAVE NA JAVNI OGLAS:

– Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Oslobođenje.

– Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje i iste će se neotvorene vratiti na adresu pošiljaoca.

– Kandidat koji propusti bilo koju radnju iz javnog oglasa bit će isključen iz daljeg postupka.

NAPOMENA:

– Sva dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili ovjerenim kopijama  (ne starijim od 6 mjeseci) i ista ne podliježe vraćanju.

– fakultetsku diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH dostaviti nostrifikovanu.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana,  od objave javnog oglasa u „novinama Oslobođenje”, putem pošte, preporučeno na adresu:

JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla

Bosne Srebrene bb 75 000 Tuzla

sa naznakom:

„Javni oglas za popunu radnih mjesta u JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla- ne otvaraj“

Prijavu sa naznakom „Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta) – ne otvaraj“ dostaviti na sljedeću adresu: JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla, Bosne srebrene bb 75 000 Tuzla.  

NAPOMENA: prijavni obrazac se može preuzeti sa web stranice JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla (info@szztk.ba).

                                                                                          Direktorica

                                                                                                JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla

                                                                      Edina Isaković, prof. informatike