JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Živinice

Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Živinice, objavljuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Živinice

1. Sanitarni inspektor u Sektoru za stručne poslove Općinskog načelnika i odnose sa javnošću Općine, kontrolu kvaliteta, internu reviziju, inspekcijske poslove i javne nabavke, Odsjek za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
2. Stručni savjetnik za zaštitu okoliša, vode i šume – 1 (jedan) izvršilac
3. Stručni saradnik za mlade, sport i NVO – 1 (jedan) izvršilac
4. Stručni saradnik za pitanje nacionalnih manjina i dijasporu – 1 (jedan) izvršilac

1. Opis poslova: Vrši nadzor u oblasti zakona i drugih propisa kao i nad sprovođenjem propisanih mjera u oblasti sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite ljudi (sanitarni nadzor), odnosno nadzor nad svim objektima, djelatnostima i licima koja na bilo koji način štetno utiču na zdravlje ljudi, a naročito nad: sanitarnim režimom domova zdravlja prilikom vršenja generalnih-kompletnih pregleda, objektima i uređajima koji ispuštanjem štetnih materija u vazduhu, vodi ili na drugi način štetno utiču na zdravlje ljudi i životnu okolinu, lokacijom i izgradnjom odnosno rekonstrukcijom stambenih i drugih objekata i zgrada, za snabdijevanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i drugih otpadnih materijala saobraćajnih i drugih objekata; sprovođenje mjera zaštite i očuvanje vrijednosti čovjekove sredine; sprovođenje opštih i posebnih mjera za zaštitu zdravlja radnika pri radu i industrijskim i građevinskim objektima; sprovođenje mjera kod suzbijanja i sprečavanja zaraznih bolesti (karantinske bolesti); proizvodnja i promet životnih namirnica i prometa opšte upotrebe koji podliježu sanitarnom nadzoru; sanitarno-tehnički i higijenski uslovi u školama, organizacijama u oblasti zdravstva, prehrambenim objektima, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima, objektima i sredstvima javnog saobraćaja, vodama odnosno objektima za snabdijevanje vodom za piće, licima zaposlenim na poslovima na kojim mogu svojim zdravstvenim stanjem ugroziti zdravlje drugih ljudi i u drugim slučajevima kada je to određeno posebnim propisima; izvršavanje određenih poslova iz nadležnosti Federalne odnosno Kantonalne sanitarne inspekcije, ukoliko one zahtijevaju od općinske sanitarne inspekcije izvršenje određenog posla; donosi rješenja kojim naređuje strankama kod kojih je izvršen inspekcijski pregled o poduzimanju određenih aktivnosti; periodično, ali i po potrebi, izrađuje analize i izvještaje; vodi interni registar o poduzetim aktivnostima, izvršenim inspekcijama, donijetim rješenjima i izvršenju rješenja; dostavlja odgovarajućoj Federalnoj inspekciji izvještaje o vršenju inspekcijskog nadzora iz nadležnosti općinske inspekcije kao i potrebna obavještenja i podatke u vezi sa istim, radi i druge poslove; prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje; prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; vrši nadzor nad higijenom u zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, kao i posebnim dijelovima zgrade, te poduzima mjere za otklanjanje nastalih pojava i sve druge radnje vezane za sanitarne i higijenske uslove u zgradama; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima samostalno i po nalogu glavnog inspektora i Općinskog načelnika.

2. Opis poslova: Priprema i planira poslove iz oblasti zaštite okoliša, voda, vodosnabdijevanja i zaštite i korištenja šuma; obavlja stručne i upravne poslove u vezi sa zbrinjavanjem otpada; obavlja stručne i upravne poslove na kontroli i zaštiti vazduha; obavlja stručne i upravne poslove na korištenju i zaštiti pitke vode i zaštiti i uređenju vodotoka; obavlja stručne i upravne poslove u vezi sa prikupljanjem i tretiranjem otpadnih voda; obavlja stručne i upravne poslove u vezi s upravljanjem i korištenjem prirodnih dobara i vrijednosti; organizira javne rasprave za pitanja iz ovih oblasti, te koordinira rad općine sa drugim upravnim i drugim vladinim i nevladinim organizacijama; osmišlja i realizira propagandne aktivnosti i učestvuje u programima edukacije iz ove oblasti; vrši nadzor nad poštivanjem odgovarajućih propisa iz ove oblasti od strane preduzeća i drugih pravnih lica koji su evidentirani kao zagađivači okoline te predlaže odgovarajuće mjere u cilju zaštite čovjekove okoline u skladu sa zakonom i drugim propisima; prati stanje bliže okoline u odnosu na dejstvo tehnoloških procesa i drugih aktivnosti koje mogu ugroziti kvalitet ili kapacitet eko sistema; preduzima mjere zaštite čovjekove okoline od zagađenja, buke, zloupotrebe prirodnih izvora i unošenje štetnih materija u vazduhu, vodi i zemljištu; prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti prirodnih izvorišta pitke vode, vodotoka, lokalnih i grupnih vodovoda, šuma i šumskog blaga; prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.

3. Opis poslova: Koordinira poslovima između sektora koji se odnose na pitanja mladih u skladu sa odredbama Zakona o mladima FBiH; identifikuje probleme i potrebe mladih u lokalnoj zajednici; sarađuje i pruža stručnu pomoć mladima pri organizovanju omladinskih organizacija, izradi projekata i promoviše omladinski rad; prati i analizira podršku mladima iz nevladinog sektora; učestvuje u pripremi i izradi Strategije za mlade; vodi spisak udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade sa mladima ili pružaju podršku aktivnostima mladih; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke o aktivnostima Općinskih službi i priprema informacije za javnost o tome; prati i analizira, uočava društvene uticaje na mlade bilo koje institucije, udruženja ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera; savjetuje mlade u pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza zasnovanih na Zakonu o mladima FBiH i drugim zakonima; koordinira poslove podrške mladima od strane organa uprave Kantona i viših nivoa vlasti; priprema prijedloge za finansiranje i sufinansiranje projekata između omladinskih organizacija i Općine, te prati njihovu implementaciju; priprema izvještaje, analize i informacije o realizaciji projekata; koordinira proces uspostavljanja i provođenja politike prema mladima na lokalnom nivou; predlaže i poduzima mjere koje provode nadleži organi u cilju zaštite mladih; izrađuje informativno-analitičke materijale za Općinsko vijeće i Načelnika iz djelokruga rada; obavlja i druge poslove koje mu naloži pretpostavljeni rukovodilac.

4. Opis poslova: Evidentira i izrađuje bazu podataka o nacionalnim manjinama i dijaspori; sarađuje sa nadležnim službama na nivou države, entiteta, općina i gradova koje se bave pitanjima nacionalnih manjina i dijaspore; prati i obavještava nacionalne manjine o raspisanim konkursima za saniranje stambenih objekata; prati i aplicira na projekte finansirane od strane vladinih i nevladinih institucija i drugih donatora; pruža potrebnu podršku i sarađuje sa donatorima koji sprovode svoje projekte u Općini Živinice vezane za manjine i dijasporu te učestvuje u postupku konkursa općinskih donacija; učestvuje u procedurama odabira korisnika, kao i u prikupljanju neophodne dokumentacije za realizaciju projekta smještaja korisnika po sistemu socijalnog stanovanja i izrade baze podataka; sprovodi cjelokupnu proceduru dodjele općinskih donacija nacionalnim manjinama; radi na poboljšanju statusa manjina i dijaspore u općini Živinice; radi na osiguranju jednakosti i nediskriminacije; podržava ranjive skupine u pristupu socijalnim uslugama; pruža informacije i radi na podizanju svijesti među zainteresovanim stranama o njihovim pravima; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke o aktivnostima Općinskih službi i priprema informacije za javnost o tome; sprovodi postupak za izdavanje uvjerenja iz nadležnosti ovog odsjeka; dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije strategije razvoja općine; sačinjava i dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada; izrađuje informacije, obavještenja i dopise iz svog djelokruga rada; pruža neophodnu stručnu pomoć strankama; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži pretpostavljeni rukovodilac.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:

– VSS / VII stepen stručne spreme, Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija – smjer sanitarnog inžinjerstva ili Farmaceutski fakultet, prvi ciklus Visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – medicinske, sanitarne ili farmaceutske struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
– položen vozački ispit “B” kategorije.

Za poziciju 02:

– VSS/VII stepen stručne spreme, tehnološki fakultet ili prvi ciklus Visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova-tehnološke struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
– položen vozački ispit “B” kategorije.

Za poziciju 03:

– VSS/ VII stepen stručne spreme, Fakultet političkih nauka ili Kriminalistički fakultet, ili prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, Fakultet političkih nauka ili Kriminalistički fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje engleskog jezika,
– položen vozački ispit “B” kategorije.

Za poziciju 04:

– VSS/ VII stepen stručne spreme, fakultet društvenog smjera ili prvi ciklus Visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova društvenog smjera,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje engleskog jezika,
– položen vozački ispit “B” kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika (poz. 03. i 04.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine TK” br:10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb
75000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Živinice“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

(Dodatne informacije na web stranici Agencije za državnu službu FBiH)