Dom zdravlja Konjic:Doktor medicine – 2 izvršioca

Na osnovu člana 23. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Konjic (broj U.O. 2-1 /2014 od 28.08.2014. godine), člana 13. Pravilnika o radu Doma zdravlja Konjic (broj 02-12-499/2017 od 20.12.2017.godine, broj U.O. 02-18-607/2018 od 01.10.2018. godine broj UO – 02- 1-174/2019 od 28.03.2019. godine), Odluke o potrebi zaključivanja ugovora o radu, direktorica objavljuje

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu ukazane potrebe za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta objavljuje se javni oglas za slijedeća radna mjesta:

Doktor medicine – 2 radnika

Izabranim kandidatima će se ponuditi zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme.

Uslovi za zaključivanje ugovora o radu sa J.U Dom zdravlja Konjic:

Opšti uslovi za sve kandidate
– Da je kandidat punoljetan, državljanin BiH i da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Posebni uslovi
– Završen medicinski fakultet
– Položen stručni ispit za zvanje doktora medicine
– Licenca

Ostale reference koje će se bodovati kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove a nisu uslov za zasnivanje radnog mjesta:
Pri izboru kandidata za radna mjesto bodavat će se:
– prethodno radno iskustvo na poslovima stručne spreme tražene za radno mjesto
– napredni nivo poznavanja rada na računaru
– poznavanje stranog jezika
– završena dodatana edukacija iz pojedinih oblasti u smislu završenog tečaja iz zdravstvene djelatnosti
– PAT edukacija

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove bit će pozvani na intervju telefosnki ili putem e – mail-a.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju branioci koji imaju prebivalište u Hercegovačko – neretvanskom kantonu (definisani članom 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Hecegovačko-neretvanskog kantona „Službene novine HNK“ broj 6/18), članovi porodica branilaca i članovi porodice šehida/poginulih, umrlih i nestalih branilaca

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati će dostaviti slijedeće dokaze o ispunjavanju uslova:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu
– Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
– Ovjerenu kopiju diplome medicinskog fakulteta (za lica koja su diplomirala izvan BiH nakon 1992. godine obavezno se dostavlja rješenje o nostrifikaciji diplome)
– Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu doktora medicine
– Ovjerenu kopiju licence nadležne komore ili potvrdu komore da je podesen zahtjev za izdavanje ili obnovu licence
Pored obavezno traženih dokumenata kandidati mogu dostaviti dokaze za bodovanje posebnih referenci kao i davanja prednosti pri zapošljavanju:

– Dokaz o statusu da se radi o licu iz člana 1. članom 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Hecegovačko-neretvanskog kantona „Službene novine HNK“ broj 6/18
– Dokaz o naprednom znanju rada na računaru
– Dokaz o poznavanju stranog jezika
– Dokaz o prethodnom radnom iskustvu u struci nakon obrazovanja u vrsti i stepenu VSS doktora stomatologije / doktora dentalne medicine nakon završenog fakulteta– potvrda poslodavca ili drugog odgovarajućeg dokumenta (uvjerenje poreske uprave ili zavoda za PIO)
– Dokaze ovjerene kopije potvrda i/ili certifikata o završenim dodatnim edukacijama iz zdravstvene djelatnosti
– Dokaz o PAT završenoj edukaciji

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca.

Napomena: izabrani kandidat kojem bude ponuđeno zaključivanje ugovora o radu prije zaključivanja ugovora o radu će dostaviti ljekarsko uvjerenje da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj ploči poslodavca do 26.07.2019. godine..

Prijave se dostavljaju neposredno na protokol poslodavca ili putem pošte na adresu

J.U. Dom zdravlja Konjic
Bolnička do broja 13
88400 Konjic

Sa naznakom “Prijava za javni oglas za prijem radnika doktora medicine– ne otvaraj”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.