Centralno grijanje d.d Tuzla: Tehnolog za mašinsku pripremu – 1 izvršilac

Centralno grijanje d.d. Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, na radno  mjesto: Tehnolog za mašinsku pripremu, u Sektoru za tehničku podršku – 1 izvršilac

II

Opis poslova za radno mjesto iz člana 1. javnog oglasa glasi:

 • učestvovanje u analizi kvarova nastalih na mreži daljinskog sistema grijanja,
 • učestvovanje u pregledu kućnih instalacija sistema grijanja,
 • učestvovanje u pripremi izrade dijelova projektne dokumentacije za potrebe Sektora,
 • učestvanje u praćenju izvršenih radova u sklopu Sektora za tehničku podršku,
 • otvaranje radnih naloga za potrebe obavljanja radova, praćenje njihove realizacije, po završetku u saradnji sa ostalim vezanim radnicima, obrada radnih naloga i dostavljanje na daljnu obradu,
 • unošenje podataka u tehničku bazu toplinskih podstanica,
 • rješavanje zahtjeva po narudžbenicama upravitelja,
 • obavljanje i drugih poslova iz oblasti djelatnosti Društva.

III

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uslove, i to:

OPĆI USLOVI:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto na koje se prijavljuje.

POSEBNI USLOVI:

 • srednja stručna sprema (SSS) mašinskog smijera, IV stepen stručne spreme,
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci, nakon sticanja diplome;

IV

Kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC, koji mogu preuzeti na web stranici preduzeća (www.grijanjetuzla.ba).

Prijavni obrazac mora biti potpisan, čitko popunjen i moraju biti popunjena sva naznačena polja.

Uz prijavni obrazac kandidat obavezno prilaže i sljedeće dokumente, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

– uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci ukoliko na istom nema naznake da nema rok važenja,

– izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 mjeseci ukoliko na istom nema naznake da nema rok važenja,

– svjedočanstvo/diplomu o završenom školovanju potrebna za radno mjesto na koje se prijavljuje;

– uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u struci nakon završene stručne spreme;

Kao dokaz o radnom iskustvu u struci prihvatiće se isključivo jedan od sljedećih dokumenata:

-potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto , opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima;

– potvrda/uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje u kojem će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu;

– potvrda/uvjerenje nadležne porezne uprave u kojem će šifre zanimanja biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos.

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz (potvrdu/uvjerenje) izdat od nadležnih organa da pripadaju jednoj od kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, imaju prioritet u zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidata koji, po prethodno obavljenom bodovanju, ima isti broj bodova.

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos će u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit  provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina na osnovu pismenog testiranja, a samo oni kandidati  koji budu imali najmanje 70% tačnih odgovora na pisanom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita.

O vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita  i usmenog ispita-intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Društva www.grijanjetuzla.ba, a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana, počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“, kao posljednje objave.

Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.

Ugovor o radu sa izabranim kandidatom se zaključuje na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

VII

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa potrebno je dostaviti na adresu:

D.D. „CENTRALNO GRIJANJE“ Tuzla, ul. Krečanska br. 1.

75000 Tuzla,  BiH

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

„Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Tehnolog za mašinsku pripremu“, sa naznakom

„NE OTVARATI“.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik javnog oglasa,  te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.