Blagajnik za naplatu komunalija – 4 izvršioca

JKP „Komemorativni centar“ d.o.o Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine sa probnim radom od tri mjeseca na sljedeću radnu poziciju: Blagajnik za naplatu komunalija – 4 izvršioca

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove: 

1. Završena srednja škola, 

2. Najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova:

  •  Obavlja operativne poslove oko naplate računa;
  • Odgovoran je rukovodiocu Službe;
  • Vodi svu potrebnu evidenciju oko poslova radnog mjesta;
  • Zadužuje povjerena sredstva rada i robu;
  • Naplaćena sredstva predaje u skladu sa obavezujućim pravilima;
  • Materijalno i disciplinski odgovara za savjestan rad;
  • Obavlja i druge poslove po nalogu neposredno pretpostavljenog;
  • Za svoj rad odgovara neposredno pretpostavljenom

Potrebni dokumenti: • kraća biografija, adresa i kontakt telefon • diploma o završenoj školi • potvrda/uvjerenje o radnom stažu• izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija) – ne stariji od 6 mjeseci • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) – ne starije od 6 mjeseci • original ili ovjerena fotokopija CIPS-ove potvrde o mjestu boravka – prebivališta i ovjerena fotokopija lične karte. Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata (ovjera ne starija od tri mjeseca). Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Prijavu sa potrebnim dokumentima sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto blagajnik za naplatu komunalija dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JKP „Komemorativni centar“ d.o.o. Tuzla, Kojšino 31, 75000 Tuzla. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Napomena: samo izabrani kandidat će biti u obvezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koji se raspisuje javni oglas.

PRIJAVA SE PODNOSI NA PRIJAVNOM OBRASCU PREDVIĐENOM GORE NAVEDENOM UREDBOM. ISTA SE MOŽE PREUZETI NA INTERNET STRANICI www.komemorativni-centar.ba