BH Telecom d.d Sarajevo, direkcija Tuzla: Oglas za prijem tri izvršioca na neodređeno vrijeme

BH Telecom d.d Sarajevo, direkcija Tuzla raspsiuje oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci na radnim mjestima, kako slijedi:

1.) 17. Stručni saradnik MVK, VSS – 2 (dva) izvršioca, u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga I podršku poslovnim korisnicima, sa mjestom rada u Tuzli.

Opis poslova i radnih zadataka:

1.Izvršava pripadajuće poslove prodaje,

2.Izvršava poslove implementacije i prodaje novih servisa i usluga,

3.Stara se o primjeni zakonskih propisa i važećih akata,

4.Sačinjava ponude, predračune i ugovore po složenijim zahtjevima a u skladu sa važećim dokumentima,

5.Vrši evidentiranje, obradu i proslijeđivanje na realizaciju zahtjeva i generisanih radnih naloga kao i njihovo praćenje do konačne realizacije,

6.Vrši ažuriranje podataka na postojećim korisnicima, konačan pregled kompletnosti i ispravnosti dokumenata po realiz.i zahtjeva korisnika,

7.Vrši pripremu i slanje odluka i obavjesti korisnicima, verifikaciju predmeta  i pripremu za arhiviranje,

8.Vodi kompletnu korespodenciju i pračenje realizacije zahtjeva

9.Kontroliše i odgovara na primljene zahtjeve za usluge, te prati propisane rokove za rješavanje zahtjeva,

10.Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija,

11.Priprema ponude i prezentacije usluga u skladu sa važećim dokumentima u kordinaciji sa nadležnim OJ,

12.Priprema i zaključuje ugovore o prodaji sa poslovnim korisnicima i vrši postprodajnu podršku u kordinaciji sa  nadležnim OJ,

13.Prati realizaciju ugovorenih uslova,

14.Realizuje programe, organizira i provodi edukacije za plasman usluga poslovnim korisnicima,

15.Prikuplja informacije o potrebama korisnika  i analizira ponašanje u  konzumaciji usluga,

16.Vrši poslove skladištenja roba za koje je zadužen, te brine o zalihama i materijalno odgovara za iste,

17.Izvještava o realizovanim poslovima, te predlaže unapređenje ponude u prodaji usluga poslovnim korisnicima,

2.) 131.Stručni saradnik za optičke kablovske sisteme, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za optičke sisteme prenosa, Sektora za tehničku podršku, sa mjestom rada u Tuzli

Opis poslova i radnih zadataka:

1.Rukovodi, organizuje i učestvuje u izvršavanju poslova na izgradnji i održavanju optičkih sistema prenosa,

2.Rad u kablovskoj kanalizaciji, podrumima, zgradama (rad na visini), iskopanim kablovskim rovovima trasa optičkih spojnih puteva

(rad u vlazi ,rad ispod nivoa zemlje ,rad na visokim i niskim temperaturama,rad u agresivnim sredinama ,rad u neoposrednoj blizini

saobraćajnica ),

3.Odgovoran je kontrolu te izvršavanje zadataka Službe, propisanih normi, definisanih preporuka i procedura,

4.Poznaje principe rada i eksploatacije uređaja, prateće opreme, softvera za nadzor i upravljanje, mjernih instrumenata, osnove

planiranja i funkcionisanja optičkih kablovskih  sistema prenosa,

5.Koordinira i  izvršava radove na   prevenciji i otklanjanju kvarova na optičkim  kablovskim  sistemima u cilju  neprekidnosti   te

učestvuje  u  ličnoj  i edukaciji radnika u skladu sa  novim   tehničkim rješenjima,

6.Obezbjeđuje potpuno sprovođenje plana redovnog i interventnog održavanja, TK mjerenja na sistemima, te mjere neprekidnog nadzora i

upravljanja optičkim kablovskim sistemima.,

7.Predlaže i sprovodi definisana  tehnička rješenja, pri realizaciji izgradnje novih optičkih  sistema, izradi investicione,tehničke i projektne dokumentacije,

I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta)

II Posebni uslovi:

za radno mjesto pod 1.):

– VSS( VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240ECTS bodova u istoj struci),  završen fakultet tehničkih ili društvenih nauka ili drugi odgovarajući fakultet,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine.

za radno mjesto pod 2.):

– VSS( VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240ECTS bodova u istoj struci),  završen elektrotehnički fakultet  ili drugi odgovarajući fakultet,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi /diplomama

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine koja treba da sadrži:osnovne podatke o kandidatu,naziv radnog mjesta,stručnu spremu,trajanje radnog odnosa I kratak opis poslova,  (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO ne prihvata se kao dokaz o radnom iskustvu).

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

Napomena:

– Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Federacije BiH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu Federacije BIH od 17.06.2013.godine.

– Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta trebaju dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama.

Ukoliko na obrascima nema naznake da su bez roka važenja, isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja I stekli 180ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome/dodatak diplomama sa I I II ciklusa studija u istoj struci

Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240ECTSbodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija

Kandidat koji se prijavljuju na obje pozicije,obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom

IV Oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, RD Tuzla ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta) – ne otvarati”

Ul. Aleja Alije Izetbegovića 29

75000 Tuzla

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                                

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.