Asistent/ica za odnose s javnošću

Na osnovu Zakona o radu FBiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/16), člana 49. Statuta i Odluke o potrebi prijema radnika na određeno vrijeme, broj: 01-236/18 od 2018. godine, Udruženje “Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ objavljuje:

K O N K U R S
za prijem 1 (jednog) zaposlenika/ce na određeno vrijeme na radno mjesto:
Asistent/ica za odnose s javnošću

Potrebna znanja i kvalifikacije:

• VSS društvenog smjera;
• Poznavanje osnova marketinga s naglaskom na plasman usluga u psihosocijalnom sektoru;
• Napredno znanje engleskog jezika (govornog i pisanog);
• Napredno znanje MS Office-a;
• Znanje o funkcijama i aktivno korištenje facebook-a, youtube i dr.
• Izražene komunikacijske (usmene i pismene) vještine;
• Odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, organizacijske sposobnosti, timski duh, snalažljivost, kreativnost, fleksibilnost, profesionalnost;

Poželjna znanja i kvalifikacije:

• Vozačka dozvola B kategorije;
• Osnovno znanje o održavanju web stranice;
• Afiniteti za vođenje baze podataka, analitiku i istraživanje;

Odgovornost i zadaci:

• Sudjeluje u razvoju komunikacijske i fundraising strategije Udruženja;
• Sudjeluje u razvijanju i provedbi godišnjeg marketing plana za projekte i programe Udruženja;
• Održava Facebook stranicu (priprema tekstova i ažuriranje) i Youtube kanal Udruženja;
• Priprema tekstove i ažurira web stranicu Udruženja;
• Dizajnira i izrađuje sve materijale unutar informativno-promotivnih aktivnosti (video, štampani, elektronski materijal);
• Priprema promotivni materijal za medije;
• Unapređuje saradnju sa medijima i drugim relevantnim agencijama;
• Unapređuje kanale i oblike promocije;
• Sudjeluje u organizaciji događaja i javnih kampanja (izlaganja, promocije, prezentacije, okrugli stolovi, debate, ulične kampanje, i sl.)
• Vodi evidenciju marketinških aktivnosti;
• Prikuplja i analizira podatke sa tržišta, prati trendove i predlaže nove ideje za unapređenje rada Udruženja;
• Predlaže i sprovodi aktivnosti za brendiranje Udruženja;

Uslovi prijave:

• Pozicija je otvorena građanima/kama Bosne i Hercegovine do 30 godina starosti, a koji/e su registrirani/e u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
• Prijava na konkurs treba da sadrži:
1. Motivaciono pismo;
2. Biografiju (sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);
3. Kopiju fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne treba biti ovjerena);
4. Potvrdu o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje;
5. Kopiju lične karte

• Samo najviše ocijenjeni kanditati/kinje će biti pozvani/e na razgovor.
• Sa odabranim kandidatom/kinjom će se sklopiti Ugovor o radu u trajanju od godinu dana (01.01.2019. – 31.12.2019.).

Konkurs je otvoren od 16.11.2018. do 30.11.2018.godine.

Prijave dostaviti na adresu Udruženja “Prijateljice obrazovanja Amica Educa“: Klosterska 13, 75000 Tuzla ili e-mail adresu info@amicaeduca.ba do 30.11. 2018.godine (do 16.00h)