JP Vodovod i kanalizacija Živinice: Oglas za prijem četiri radnika

Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o Živinice raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedećim radnim pozicijama:

1. Nabavni referent – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2. Skladištar magacioner -1 izvršilac na neodređeno vrijeme
3. Vozač teretnog vozila -2 izvršioca na određeno vrijeme

Opis poslova za poziciju 1.

po prijemu zahtjeva za nabavku od magacinera popunjava narudžbenicu i vodi računa da se mogu nabaviti samo oni repromaterijali koji su definisani ugovorom sa odabranim dobavljačem putem javnih nabavki, preuzima robu kod dobavljača (ako drugačije nije definisana) potpisuje otpremnicu da je zaprimio robu i odgovara za robu do predaje magacineru, vodi računa da ne naručuje veće količine repromaterijala od onih koje su definisane planom javnih nabavki, tenderskim podlogama i računovodstva i finansija, učestvuje u izradi plana javnih nabavki,radi i druge poslove po potrebi i nalogu Direktora Društva i Rukovodioca računovodstva i finansija.

Opis poslova za poziciju 2.

-rеgulirаnjе i kоntrоlirаnjе priјеmа i оtprеmе rоbе i vоđеnjе оdgоvаrајućih evidencija,vođenje podataka o skladištu, vrši prijem nabavljenog repromaterijala, uz prethodnu kontrolu količina, kvaliteta, kao i usklađenost sa obrascem zahtjeva za nabavku, vrši primаnjе, оdlаgаnjе i izdаvаnjе аlаtа, rеzеrvnih dijelova, rаzličitе оprеmе i materijala, za svaki materijal vodi kartičnu evidenciju ulaza i izlaza, sva roba koja se nalazi u magacinu mora biti uredno složena i za nju vidno postavljena kartica, odgovara za kvalitetno skladištenje svih repromaterijala za vrijeme skladištenja, na kraju mjeseca pravi izvještaj, o stanju zaliha repromaterijala, sa ukupnim ulazima i izlazima za svaki repromaterijal, potpisuje otpremnicu da je zaprimio robu i odgovara za robu, vodi računa da ne naručuje veće količine repromaterijala od onih koje su definisane planom javnih nabavki, tenderskim podlogama i na kraju samim ugovorom sa odabranim dobavljačem, radi i druge poslove po potrebi i nalogu Direktora Društva i Rukovodioca računovodstva i finansija.

Opis poslova za poziciju 3.

-vrši prevoz komunalnog i drugog otpada na predviđeno mjesto, vrši pranje ulica sa cisternom, vrši čišćenje ulica sa čistilicom, vrši prevoz robe i materijala za treća lica, radi sa vozilom na čišćenju snijega sa ulica i trotoara, te sa ostalih mjesta gdje se ugovori čišćenje snijega, vrši posipanje soli na gore pomenutim mjestima, vrši pranje, podmazivanje, opravku guma i ostale sitne popravke na vozilu, radi na specijalnom vozilu WOMA na crpanju kanalizacije, odgovoran je za vozila kojim upravlja, te za sitan inventar uz vozilo, odgovorno je lice u saobraćaju i za sve prekršaje lično odgovara, odgovoran je za posebno vozilo i pravilno rukovanje istim, odgovoran je za rad posade na posebnom vozilu, radi i druge poslove po potrebi i nalogu Rukovodioca službe za higijenu grada i prečišćavanje otpadnih voda

Opći i posebni uslovi za poziciju 1:

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– Da je stariji od 18.godina,
– Da posjeduje najmanje 6 mjeseci iskustva u struci
– Kvalifikovani radnik mašinske ili elektro struke, SSS III stepen
– posjedovanje vozačke dozvole ,,B“ i ,,C“-kategorije
– Dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto koji će dostaviti nakon odluke o prijemu u radni odnos a prije potpisivanja ugovora o radu

Opći i posebni uslovi za poziciju 2:

– Da je državljanin Bosne i Hercegovin,
– Da je stariji od 18.godina,
– Da posjeduje najmanje 6 mjeseci iskustva u struci
– Saobraćajna škola, Gimnazija ili Ekonomska škola
– Poznavanje rada na računaru
– Dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto koji će dostaviti nakon odluke o prijemu u radni odnos a prije potpisivanja ugovora o radu

Opći i posebni uslovi za poziciju 3:

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– Da je stariji od 18.godina,
– Da posjeduje najmanje 6 mjeseci iskustva u struci
– Srednja saobraćajna škola III stepena, KV, Vozač motornih vozila
– Dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto koji će dostaviti nakon odluke o prijemu u radni odnos a prije potpisivanja ugovora o radu

Uz prijavu na Javni oglas za poziciju 1,2 ili 3. kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

– Prijavni obrazac (koj je propisan uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Tuzlanskog kanton, Službene novine br.4/19 od 13.04.2019 .godine), Prijavni obrazac se može preuzeti lično u prostorijama JP,,Vodovod i kanalizacija“d.o.o., Živinice, ili pisemenim zahtjevom kandidata na e-mail: jpvikzivinice.finansije@hotmail.com.
– Biografija, adresa i kontakt telefon (potpisana),
– Uvjerenje o mjestu prebivališta-CIPS (ne stariji od 3 mjeseca),
– Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
– Diploma (original ili ovjerena kopija),
– Druga dokumentacija koju smatra potrebnom

Napomena; Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji u koliko se pozivaju na isti obavezni su dostaviti potrebnu dokumentaciju. Izabrani kandidati dužani su prije stupanja u radni odnos, dostaviti potvrdu-uvjerenje, mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti.
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JP,,Vodovod i kanalizacija“d.o.o., Živinice, ul.Strašanj b.b., 75270 Živinice, sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme-NE OTVARAJ, sa naznakom za poziciju 1, 2 ili poziciju 3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
V.D. Direktor JP,,Vodovod i kanalizacija“d.o.o., Živinice zadržava pravo odustajanja od Javnog oglasa u bilo kojoj fazi oglasa