UNIVERZITET U TUZLI raspisuje KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  UNIVERZITET U TUZLI

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.”Viši laborant” na Medicinskom fakultetu 1 izvršilac;

te istovremeno raspisuje i
OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.”Viši referent za studentska pitanja”1 izvršilac;
2. ”Kuhar –računopolagač”1 izvršilac;
3. ”Domar”1 izvršilac;
4. ”Domar”1 izvršilac;
5. ”Kuhar – buregdžija”1 izvršilac;

USLOVI:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom i Pravilnikom o radu Univerziteta u Tuzli kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

Za poziciju 1. Konkursa: VSS – diplomirani medicinski tehničar/sestra u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240ECTS bodova ili diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili Bachelor inženjerske mikrobiologije u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240 ECTS bodova; sa jednom godinom radnog iskustva u struci.

Za poziciju 1. Oglasa: VS – pravnog ili društvenog smjera; sa jednom godinom radnog iskustva u struci.
Za poziciju 2. Oglasa: VK/KV- kuhar; sa šest mjeseci radnog iskustva u struci.
Za poziciju 3. Oglasa: SSS-tehničkog smjera; sa jednom godinom radnog iskustva u struci.
Za poziciju 4. Oglasa: KV-tehničkog smjera; sa jednom godinom radnog iskustva u struci.
Za poziciju 5. Oglasa: KV- kuhar; sa šest mjeseci radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na Konkurs/Oglas kandidati su dužni priložiti slijedeć u dokumentaciju:

• kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
dokaze o ispunjavanju općih uslova i to:
a) uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci;
b) izjavu da mu radni odnos nije prestao zbog težeg prijestupa ili teže povrede radnih obaveza u periodu od tri godine prije objavljivanja Konkursa/Oglasa, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
c) izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
d) izjavu da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
te
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i to:
a) diplomu o završenom odgovarajućem studiju (za poziciju 1. Konkursa);
b) diplomu/svjedočanstvo o stečenom traženom stepenu i smjeru stručne spreme (za sve pozicije Oglasa);
c) uvjerenje o radnom iskustvu u struci koje je stečeno nakon sticanja traženog stepena i smjera stručne spreme (za sve pozicije Konkursa i Oglasa).

Uz prijavu na Konkurs/Oglas, kandidat može pružiti i dokaze za rangiranje po kriteriju: „Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica“ i to:
-rješenje na snazi kojim je priznato pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu, izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
– rješenje na snazi kojim je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
– rješenje na snazi kojim je priznato pravo na mjesečno novčano primanje dobitniku ratnog priznanja i odlikovanja, odnosno članu njegove porodice, izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu;
– uvjerenje o učešću u oružanim snagama, izdato od Odjeljenja odbrane prema mjestu prebivališta.

Uz dokaze za rangiranje po kriteriju: „Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica“ kandidat je dužan priložiti i:
– uvjerenje da je nezaposleno lice koje se nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
– izjavu da mu radni odnos nije prestao njegovom krivicom i da po prestanku radnog odnosa nije ostvario pravo na otpremninu, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
– dokaz Federalnog Zavoda PIO/MIO da nije korisnik prava na porodičnu penziju;
– dokaz da je član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja/ratnog vojnog invalida/ dobitnika ratnog
priznanja i odlikovanja/demob ilisanog branitelja.

Prijavu na Konkurs/Oglas kandidat je dužan svojeručno potpisati.
Napomena: Primjer sadržine Prijave na Konkurs/Oglas i izjava iz tačaka b), c) i d) općih uslova Konkursa/Oglasa, nalaze se na web stranici Univerziteta www.untz.ba/konkursi.
Traženi dokazi iz Konkursa/Oglasa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijem u radni odnos vrši se na osnovu rang liste kandidata koja sadrži bodove kandidata ostvarene na prethodnoj provjeri radnih sposobnosti i bodova po kriteriju ”pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica”. Sa izabranim kandidatima na sve pozicije Konkursa i Oglasa zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uzprobni rad u trajanju od tri mjeseca za pozicije 1., 3. i 4. Oglasa. Izabrani kandidati, prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove kojim dokazuju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje zaključuju ugovor o radu, ne starije od tri mjeseca.
Opis poslova za radna mjesta po Konkursu i Oglasu nalaze se na WEB stranici Univerziteta, www.untz.ba/akti.
Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. Dr. Tihomila Markovića broj 1, 75000 Tuzla, sa naznakom ”Prijava na Konkurs/Oglas na radno mjesto ___________ – ne otvaraj! ”.
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana, a na
Oglas 8 dana, od dana objavljivanja Konkursa/Oglasa u dnevnom listu ”Oslobođenje” u petak 02.11.2018.godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.