Tehničar za mjesne mreže područja – dva izvršioca

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje javni oglas za prijem radnika u Direkciji Tuzla na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeću radnu poziciju: Tehničar za mjesne mreže područja – dva izvršioca

Opis poslova i radnih zadataka:
1.Obavlja poslove redovnog održavanja i otklanjanja smetnji na području mjesnih mreža na svim tačkama spoja mrežnih elemenata (glavni i kablovski razdijelnik, izvod, VVD kutija, podrumske i tavanske prostorije i slično),
2.Obavlja uključenja, seobe, premještanja i demontiranja tk priključaka i terminalne opreme na području održavanja, u slučaju potrebe vrši otklanjanje smetnji i instalacije novih usluga na drugim područjima,
3.Otklanja specifične i kompleksnije smetnje,
4.Vodi računa o pravilnom korištenju zadužene HTZ opreme, vrši mjerenja, ograničavanje smetnji i aktivno učestvuje u otklanjanju istih,štampa radne naloge, dostavlja ih glavnom monteru i vrši kontrolu obavljenog posla po zaduženim nalozima,
5.Dostavlja izmjene sa terena u tehničku dokumentaciju, učestvuje zajedno sa glavnim monterom u rješavanju reklamacija korisnika,
6.Vodi računa o ispravnosti i kompletnosti osnovnih sredstava,
7.Vrši pripremna mjerenja za instalaciju terminalnih uređaja,ispituje tehničke mogućnosti za iste, koordinira sa drugim službama u cilju ispravnog funkcionisanja terminalne i pretplatničke opreme,montira i održava pretplatničku i terminalnu opremu, blagovremeno razdužuje svu trebovanu opremu i materijal u predviđenim rokovima,
8.Za izvršenje poslova i radnih zadataka odgovoran je glavnom monteru,
9.Po potrebi upravlja motornim vozilom,
10.Rad na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže,
11.Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spremu,
12.Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodilaca, a u okviru stručne spreme,
13.Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu

I Opšti uslovi :
– Da je državljanin Bosne i Hercegovine
– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti sa radom na visini)

II Posebni uslovi:
– Završena srednja elektrotehnička ili druga odgovarajuća škola tehničkog smjera
– 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja IV stepena stručne spreme
– Vozačka dozvola za “B” kategoriju

III Uz prijavu (koja je potpisana od strane podnosioca) na javni oglas,potrebno je priložiti sljedeća dokumenta (original ili ovjerenu kopiju) :

– Biografija sa adresom i kontakt telefonom,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme
– Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu,ovjerena od strane poslodavca, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja IV stepena stručne spreme u trajanju od najmanje 6 mjeseci (listing PIO/MIO –a i radna knjižica ne prihvata se kao dokaz o radnom iskustvu)
– dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za “B”kategoriju

NAPOMENA:

*Uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih kandidati sa teritorije FBIH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu FBiH od 17.06.2013.god.,a kandidati sa teritorije RS I Brčko Distrikta na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama
*Ukoliko obrasci iz prethodnog stave ne sadrže naznaku o neograničenom roku važenja ,isti ne mogu biti stariji od šest mjeseci.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja . u dnevnim listovima

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno na Protokol Direkcije Tuzla ili preporučeno putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Direkcija Tuzla
Aleja Alije Izetbegovića 29
75000 Tuzla

Navesti broj i naziv radnog mjesta sa naznakom “prijava na oglas,ne otvarati.”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima za koje se utvrdi da ispunjavaju formalnopravne uslove i uđu u uži izbor, obaviće se intervju.

O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obavješteni, a priložena dokumentacija se neće vraćati.