Stručni saradnik za normativno-pravne i opće poslove – 1 izvršilac

JP Razvojno poduzetnički centar Tuzla­ Inkubator “Lipnica” d.o.o.  raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radno mjesto: Stručni saradnik za normativno-pravne i opće poslove – 1 izvršilac.

Mjesto zaposlenja:Lipnica

Radnika se prima u radni odnos na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uslovi:

-Da je državljanin Bosne i Hercegovine ,
-Da je stariji od 18. godina i mlađi od 65 godina na dan imenovanja na upražnjenu poziciju ,
-Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše.
-VSS/VII stepen stručne spreme iii visoko obrazovanje prvog, drugog iii trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke,
-Minimalno 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja diplome VSS-a,
-Potrebno poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru ,
-Položon vozački ispit B kategorije .

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

-Biografija sa adresom i kontakt telefonom (potpisana),
-Izvod iz matične knjige rođenih (original iii ovjerena kopija, ne stariji od 3 mjeseca računajući od dana prijave na konkurs) ,
-Uvjerenje o prebivalištu-CIPS (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana prijave na oglas)
-Uvjerenje o državljanstvu (original iii ovjerena kopija),
-Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi (original iii ovjerena kopija- VII stepen iii visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg stepena Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova),
-Potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja diplome VSS-a,
-Kopija vozačke dozvole,
-Certifikati o poznavanju rada na računaru,
-Certifikat o poznavanju engleskog jezika .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u orginal u ili ovjerenoj kopiji.

Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao dostaviti od nadležne ljekarske ustanove Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti.

Napomena: kao dokaz o radnom iskustvu/stažu za ovo radno mjesto potrebno je dostaviti potvrdu prethodnog poslodavca i neće biti prihvaćena potvrda PIO/MIO jer se iz iste ne vidi na kojim poslovima su kandidati radili i koje su poslove obavljali.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će pozvani na intervju, a o datumu i vremenu
održavanja intervjua bit će obaviješteni pismenim (putem e- maila) iii telefonskim putem.

Više informacija na broj telefona 035 806 371. Kontakt osoba Emir Hamzić.

Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti Iično na protokol preduzeća iii preporučeno putem pošte na
adresu:

JP RPC Tuzla-Inkubator ,, Lipnica” d.o.o.,
Ul. Proleterskih brigada br.60,
75 213 Lipnica
Sa naznakom ,,Prijava na javni konkurs za radno mjesto – Stručni saradnik za normativno-pravne i opće poslove­ NE OTVARAJ”

Oglas ostaje otvoren do 22.1.2019. godine